Издаване на заповед за заличаване на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7

I. Наименование на услугата
Издаване на заповед за заличаване на инсталаците от Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

II. Правно основание:
Чл. 30л, ал. 19 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7).
III. Характеристика
Административната услуга се прилага при прекратяване дейността на инсталациите, регистрирани в Регистъра на инсталациите по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
IV. Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Компетентен орган за издаване на заповед за заличаване на инсталациите от Регистъра по чл. 30л от ЗЧАВ е регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
2. Заявител
Заявител на административната услуга са оператори на всички прекратили дейността си  инсталации, регистрирани в Регистъра на инсталациите по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3.Необходими документи
Операторът подава писмено уведомление за прекратяване дейността на инсталацията до Директора на РИОСВ-Монтана. Към уведомлението се прилагат всички документи, удостоверяващи прекратяването на дейността.

4. Вътрешен ход на административната услуга
Компетентния орган проверява достоверността на представената информация и издава заповед за заличаване на инсталацията от Регистъра по чл. 30л от ЗЧАВ.
5. Такси
• не се дължат
6. Срок
• в 14 дневен срок от подаване на документите

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx