Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Печат
ПДФ

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

I. Наименование на услугата
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.
II. Правно основание
Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)
Чл. 7, ал. 2 от Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за  реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредба).
III. Характеристика
На измервания подлежат всички организирани производствени и/или вентилационни газови потоци, изпускани в атмосферния въздух от обектите с неподвижни източници на емисии на вредни вещества, за които има установени норми за допустими емисии.
Дефиниции и определения
1. контролни измервания - извършвани от компетентните органи по чл. 24, т. 1 ЗЧАВ или от акредитирани лица и лаборатории, по поръчка на първите;
2. собствени измервания - непрекъснати (автоматични) или периодични, извършвани от собственика или ползвателя на обекта.
Целта на административната услуга е съгласуване на методите и средствата за измерване при извършване на СПИ, в съответствие с определените от министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и с предписанията на контролните органи.
IV. Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта, съгласува методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания.
2. Заявител
Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта - неподвижен източник на емисии.
3. Необходими документи
Заявителят подава искане до Директора на РИОСВ за съгласуване. Към искането се прилагат следните приложения:
• Информация, съдържаща данни за:  местоположение на обекта; вида на източниците на емисии; вида на замърсителите, които ще се измерват; наименование на методите за измерване и наименование на средствата за измерване.
• Копие на атестата, издаден от ИА “БСА” и удостоверяващ акредитацията на лицето и лабораторията, която ще извършва измерванията.
4. Вътрешен ход на административната процедура
Регионалната инспекция по околна среда и води издава писмо за съгласуване използването на регламентирани методи и средства за измерване на емисии, установени със стандартизационни документи или, при липса на такива, с методики, утвърдени от Министъра на ОСВ съгласно чл.25, ал.1, т.1 от ЗЧАВ.
5. Такси
• не се дължат
6. Срок
• в 14 дневен срок от подаване на документите

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx