Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Печат
ПДФ

I. Наименование на услугата

Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания (СНИ)

II. Правно основание

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Чл. 13, ал. 1 от Наредба №6/26.03.1999г. /ДВ, бр.31 от 1999г./ за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена на основание §5 във връзка с чл.18, т.1 и чл.25, ал.4 от ЗЧАВ (Наредба).

III. Характеристика

Собственикът или ползвателят на обекта с неподвижни източници на емисии осигуряват измерване на емисиите в съответствие с определените от министъра на околната среда и водите ред и начин за измерване на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и с предписанията на контролните органи.

Неподвижни източници, които подлежат на собствени непрекъснати измервания (СНИ), следва да бъдат оборудвани с автоматични средства за измерване и непрекъснато определяне на технологичните параметри.

Целта на административната услуга е съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ, съгласно изискванията на Наредбата.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Директорът на РИОСВ, на чиято територия е разположен обекта, съгласува разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ.

2. Заявител

Заявител на административната услуга е собственикът или ползвателя на обекта - неподвижен източник на емисии.

3. Необходими документи

Заявителят подава искане до Директора на РИОСВ. Към искането се прилага схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, както и становище или писмо за съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания.

4.Вътрешен ход на административната процедура:

Разположението и броят на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания, се съгласуват когато осигуряват условията от Наредбата за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, а именно:

· непрекъснатото правилно измерване, определяне и регистриране на емисиите на съответните нормирани вредни вещества от целия обект, както и достоверността и съпоставимостта на получените резултати;

· независимостта на получените резултати и данни от външни фактори, като високи температури и влажност, вибрации и удари, силни електрически и магнитни полета, агресивни газове и течности, и други природни и технологични фактори;

· представителността на измерените и регистрираните резултати по отношение на емисиите на индивидуалните вредни вещества, изпускани от обекта (включително отделните неподвижни източници или подобекти).

5.Такси:

· не се дължат

6. Срок:

· в 14 дневен срок от подаване на документите

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx