Категории

ЕО и ОВОС

ЕО и ОВОС ( 0 Файла )

 

 

 

Услуги и законодателство

Решения по ОВОС

Оповестяване на издадени решения по ОВОС

Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Решения за прекратяване на процедури - ЕО, ОВОСи ОС

Становища по екологична оценка

Решения по преценяване необходимост от ЕО

Съобщения за извършен контрол по Наредбите за ОВОС и ЕО

Съобщения за инвестиционни предложения

Съобщения за уведомления по приложение №3 от Наредбата за ЕО

Съобщения за искания по приложение № 4 от Наредбата за ЕО

Национален публичен регистър на процедурите по ОВОС

Национален публичен регистър на процедурите по ЕО

Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2, на Наредбата за ОВОС

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Консултации по екологична оценка

Декларации

Декларации ( 2 Файла )

Информацията е в процес на актуализация

УООП

УООП ( 10 Файла )

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" 

 

Води

Води ( 5 Файла )

Направление "Води" извършва:

Превантивен контрол:

    Издаване на разрешителни документи за проектиране на инвестиционни обекти

    Изготвяне на становища за:

     -    издаване на разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на води

     -   извършване на дейности в коритата на водните течения, които могат да доведат до неблагоприятни последици върху естествения път на водата и проводимостта на речното русло

      -  отпускане на средства от екологични фондове и външни донори за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и пречиствателна станция

      -  въвеждане на обекти в редовна експлоатация, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за държавно приемане на инвестиционни обекти
    Участие в приемателни комисии, съгласно Наредба № 6 за Разрешаване ползването на строежите в Република България

    Контрол по изграждането на екологични обекти и разходването на средствата отпуснати от ПУДООС

    Контрол във връзка с отчета за усвояване на годишните целеви субсидии за строителство на екологични обекти по Приложение № 4 от Закона за държавния бюджет

    Контрол по ефективната експлоатация на изградените пречиствателни съоръжения и пречиствателни станции

    Разглеждане на доклади за ОВОС и изготвяне на становища за:

        ВЕЕС в МОСВ

        ЕЕС в РИОСВ

Текущ контрол:

    Емисионен контрол на емитерите изпускащи отпадъчни води

    Контрол по регулиране на водния отток от хидротехническите и водостопански съоръжения

    Контрол по спазване разрешителния режим при ползване на водни обекти

    Изготвяне на становища за екологичното състояние на обекти в приватизация

    Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения

Последващ контрол:

    Проверка по изпълнението на дадени предписания

    Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС

    Становища за екологични съоръжения на обектите за следприватизационен контрол

Проверка по използваните водни маси и техническо състояние на разходомерните устройства.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ( 23 Файла )

Резервати

За резервати се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. Резерватите се управляват с цел: запазване на естествения им характер; научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на генетичните ресурси; запазване на естествени местообитания и на популациите на защитени редки, ендемитни и реликтни видове; развитие на мрежа от представителни за България и Европа екосистеми и застрашени местообитания. В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите; потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети. Пътеките се определят със заповед на министъра на околната среда и водите. Посещенията се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица. Санитарните мероприятия се извършват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени два броя резервати:

1. „Горната кория“;

2. „Чупрене“.

Природни забележителности

За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени особености. Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им. В природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност. Мерки за опазване, укрепване и възстановяване на природните забележителности се допускат с разрешение на Министерството на околната среда и водите съгласувано със собствениците на природните забележителности и други заинтересовани институции. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени петнадесет броя природни забележителности:

1. „Бабỳ“;

2. „Белоградчишки скали“;

3. „Боровият камък“;

4. „Водния скок“;

5. „Водопад на река Стакевска в местността Белата вода“;

6. „Водопад Петров Церак“;

7. „Гардата“;

8. „Дуршин водопад“;

9. „Мраморната пещера“;

10. „Пещера Башовишки печ“;

11. „Пещера Магурата“;

12. „Пещера Мишин камък“;

13. „Пещерата Венец в местност Чукара“;

14. „Пещерите Леви и Десни сухи печ“;

15. „Хайдушките водопади“.

Поддържани резервати

За поддържани резервати се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. Поддържаните резервати се управляват с цел: поддържане на природния им характер; научни и образователни цели и/или екологичен мониторинг; възстановяване на популации на растителни и животински видове и/или условия на местообитанията им; опазване на генетичните ресурси. В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на: тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места; провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки. Дейностите се определят в плана за управление на поддържаните резервати. На територията на РИОСВ – Монтана има обявен един брой поддържан резерват:

1. „Ибиша“.

Природни паркове

За природни паркове се обявяват територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Природните паркове се управляват с цел: поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм. В границите на природните паркове може да има населени места, селищни образувания и курорти, както и да се осъществяват производства и дейности, които не замърсяват околната среда. Защитените територии от други категории, попадащи в границите на природните паркове, запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им. В природните паркове се забраняват: провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори, с изключение на акациевите; внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; паша на кози освен на определени за това места; събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; бивакуване и палене на огън извън определените места; добив на полезни изкопаеми по открит способ; добив и първична преработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти; събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели; добив на ресурси от морето чрез драгиране и тралиране; други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. На територията на РИОСВ – Монтана има обявен един брой природен парк:

1. „Врачански Балкан“.

Защитени местности

За защитени местности се обявяват: територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се управляват с цел: запазване на компонентите на ландшафта; опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата - обект на защита; предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. На територията на РИОСВ – Монтана има обявени двадесет и четири броя защитени местности:

1. „Връшка чука“;

2. „Глухарчевидна жълтица“;

3. „Китката“;

4. „Копрен-Равно буче-Калиманица-Деяница“;

5. „Коритата“;

6. „Липака“;

7. „Миджур“;

8. „Находище на Ружевидна поветица“;

9. „Остров Кутово“;

10. „Остров Тимок“;

11. „Остров Цибър“;

12. „Острови Близнаците“;

13. „Поречие на река Ботуня“;

14. „Равненско градище“;

15. „Раковишки манастир“;

16. „Река Лом“;

17. „Рибарници Орсоя“;

18. „Самарите“;

19. „Сто Овци“;

20. „Уручник“;

21. „Ускето“;

22. „Чупренски буки“;

23. „Шабовица“;

24. „Шумака“.

ОХВ

ОХВ ( 40 Файла )

Направление "Опасни химични вещества и управление на риска" извършва:


Контролна дейност:

1.   По спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда
2.   По спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове:
3.   Извършване на проверки, наблюдения  и контрол по изпълнение на условията за съхранение и употреба на опасни химични вещества и препарати на територията на инспекцията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност;
4.   Организиране и провеждане на съвместни проверки от определени със заповед на Министъра на околната среда и водите междуведомствени комисии по изпълнението на условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1  и чл. 116 д, ал. 1  от ЗООС и изпълнение на задълженията на оператора в случаите по чл. 157а от ЗООС;
5.   Участие в комисии за конторл на оператори с издадени Комплексни разрешителни по реда на чл. 117 от ЗООС;
6.    Участие в междуведомствена комисия при проверка на потенциално опасни обекти, работещи с промишлени отровни вещества, складове с пестициди и др.

    По спазване изискванията на Регламент (ЕО)1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) .
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали.
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 850/ 2004 за устойчивите органични замърсители.

Допълнителна информация

Атмосферен въздух

Атмосферен въздух ( 215 Файла )

Направление "Въздух" към РИОСВ Монтана извършва:

Контролна дейност:

 1. Проверки / по график и по сигнал/ на източниците на атмосферни емисии и имисии, състояние на пречиствателните им съоръжения за отпадъчни газове, количеството емитирани вредности в атмосферния въздух, по изпълнението на дадени предписания/;

 2. Проверки по сигнали и жалби на граждани;

 3. Проверки по приложение на ПМС № 254/1999г., изм. и доп. с ПМС 224/2002г. и Наредбата за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.

 4. Съставяне на констативни протоколи за извършените проверки;

 5. Съставяне на актовете на нарушителите на екологичното законодателство в областта на ОЧВ.

 6. Изготвяне на справки - предложения за налагане на имуществени санкции по реда на Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми;

 7. Издаване на предписания и проверки по изпълнението им;

 8. Участие в работни групи и семинари за обучение по проблемите на атмосферния въздух;

 9. Изготвяне справки и отчети свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.

Експертна дейност:

 1. Анализ на резултатите от измерванията на емисиите /концентрациите/ на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници и на резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух.

 2. Инвентаризация и дисперсно моделиране на атмосферните емисии, оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

 3. Участие в комисии, съвместни проверки с общини и други специализирани контролни органи.

 4. Съгласуване на общинските оперативни планове за действие, съгласно чл. 30 на ЗЧАВ.

 5. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора или началника на отдела.

Изготвяне на:

 1. Становища за приватизация на обекти;

 2. Становища за екологичното състояние на обекти;

 3. Становища за държавно приемане на обекти и разрешаване ползването на строежите в РБългария;

 4. Становища по ДОВОС, на проекти и програми за РОУКАВ и участие в РЕЕС;

 5. Становища за внос на вещества, нарушаващи озоновия слой съгласно ПМС № 254 от 30.12.1999 г.

 6. Становища по съгласуване на заявления за КПКЗ;

 7. Становища по проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с екологичното законодателство;

Сигнали и жалби

Сигнали и жалби ( 158 Файла )

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – МОНТАНА

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

ЕО и ОВОС

ЕО и ОВОС ( 2557 Файла )

 

 

 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Екологична оценка

Превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне.

 

Обществена информация

Обществена информация ( 16 Файла )

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2009 г.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx