I. Правно основание

Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 21

II. Необходими документи

В случай, че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласно приложение № 7 до директора на РИОСВ, към което се прилага работния лист за класификация на отпадъка.

III. Характеристика

РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би могъл да се образува отпадъка. Върху работния лист се отбелязва датата на извършване на проверката. Работния лист се подписва от директор РИОСВ и един екземпляр се връща на причинителя на отпадъка, а втория екземпляр се съхранява в РИОСВ.

IV. Срок за издаване

30 дни

V. Такса

Не се заплаща такса

връща на причинителя на отпадъка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx