Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.03.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.03.2023 г
Описание:

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, община Монтана, с възложители: Х. Христов и Л. Занев.

Файл:искане Г.Христов.pdf
Размер: 6.28 МБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 23/03/2023 08:47
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:33 Тегления
Последна промяна на: 23/03/2023 08:47
Страница: