Детайли за Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г
Описание:

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и План – схема към ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: Трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична централа (ФЕЦ) от нов СРС на съществуваща ВЛ 20 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Якимово, до БКТП в УПИ I, кв. 144 по плана на с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: „ПАРТНЪРС 4Ю” ООД

Файл:Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г.doc
Размер: 37.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 29/08/2023 13:22
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:103 Тегления
Последна промяна на: 29/08/2023 13:22
Страница: