2019 година

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 21 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 21 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 09/12/2019
Промяна: 09/12/2019
Размер: 232.35 КБ
Тегления: 1384

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.209 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Г. В.

Решение № МО 20 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 20 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 07/10/2019
Промяна: 07/10/2019
Размер: 423.58 КБ
Тегления: 1406

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57131.68.113 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител: Борислав Иванов.

Решение № МО 19 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 19 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 26/07/2019
Промяна: 26/07/2019
Размер: 501.55 КБ
Тегления: 1420

Решение № МО 19 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Частично изменение на ОУП на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Безденица, общ. Монтана, м. Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за производствена и складова дейност“ и да се предвиди ниско застрояване, с възложител: „Агротранс – Монтана“ ЕООД.

Решение № МО 18 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 18 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 24/07/2019
Промяна: 24/07/2019
Размер: 422.08 КБ
Тегления: 1411

Решение № МО 18 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, землище гр. Дунавци, общ. Видин, м. Брестака, с възложител: Л. П.

Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 652.24 КБ
Тегления: 1416

Решение № МО 17 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.409.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението на имота от „Перспективни зони за обслужващи дейностиˮ в „Предимно производствена дейностˮ, възложител: „СТЕФИˮ ЕООД

Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2019
Промяна: 17/07/2019
Размер: 432.58 КБ
Тегления: 1411

Решение № МО 16 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.87.29 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Алимана, с възложител: „Стефи“ ЕООД

Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 415.01 КБ
Тегления: 1495

Решение № МО 15 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин, с възложител: В.А.

Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 113.69 КБ
Тегления: 1408

Решение № МО 14 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.77.11 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин

Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 02/07/2019
Промяна: 02/07/2019
Размер: 415 КБ
Тегления: 1520

Решение № МО 13 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00919.76.54 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Антимово, общ. Видин, с възложител: „Булнефт газ“ ЕООД.

Решение № МО 12 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 12 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/06/2019
Промяна: 14/06/2019
Размер: 578.12 КБ
Тегления: 1438

 Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор № 10971.47.21, по КК и КР на гр. Видин, местността Герена, община Видин, обл. Видин, възложител „Фрукт-Нˮ ЕООД.

Решение № МО 11 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 11 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2019
Промяна: 12/06/2019
Размер: 484.3 КБ
Тегления: 1470

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, м. Инивото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител: „КВКЦ“ ЕООД.

Решение № МО 10 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 10 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2019
Промяна: 14/05/2019
Размер: 709.8 КБ
Тегления: 1483

Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 10971.201.2, 10971.201.3, 10971.201.525 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, местност Кърлизите, възложител „СКМ ГРУП" ЕАД

Решение № МО 9 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 9 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2019
Промяна: 14/05/2019
Размер: 620.21 КБ
Тегления: 1472

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ГРУПˮ ЕАД

Решение № МО 8 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 8 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2019
Промяна: 13/05/2019
Размер: 456.58 КБ
Тегления: 1425

Изменение на действащ ОУП на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100, м. Блато, землище с. Покрайна, като територията, попадаща в имота се преотреди от „Съпътстващо транспортно изолационно озеленяване“ в „Обществено обслужващи функции“, с възложител: В. Л.

Решение № МО 7 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 7 – ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 25/04/2019
Промяна: 25/04/2019
Размер: 359.45 КБ
Тегления: 1432

 Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват имот с идентификатор 10971.512.141 по КК и КР на гр. Видин, урегулиран в УПИ І „за общественообслужващи складови и производствени функцииˮ, к-с СПЗ, гр. Видин, с възложител: „Индустриална зона – Видинˮ ЕАД

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx