Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 05/09/2023
Промяна: 05/09/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 289

Изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44238.1146.177, 44238.1147.174, 44238.1168.1, 44238.1168.16, 44238.1165.1, 44238.1150.162, 44238.1044.109, 44238.501.490 и 44238.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом, общ. Лом и 30291.110.59 и 30291.120.4 по КККР на с. Замфир, общ. Лом, възложители: Община Лом, Е.С., И. Т. и Д. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2023
Промяна: 01/09/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 298

План за интегрирано развитие на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2023
Промяна: 29/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 281

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и План – схема към ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: Трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична централа (ФЕЦ) от нов СРС на съществуваща ВЛ 20 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Якимово, до БКТП в УПИ I, кв. 144 по плана на с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: „ПАРТНЪРС 4Ю” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2023
Промяна: 22/08/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 285

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2023
Промяна: 21/08/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 296

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци и подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81390.50.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: ТП ДГС „ЧИПРОВЦИ”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 301

Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура и план схема към ПУП за обект „Проект за трасе на водопроводно отклонение от пречиствателна станция в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.86.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица през ПИ с идентификатори 07510.86.25, 07510.50.11, 07510.301.358, 07510.61.10, 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, до табела край село Бързия”, с възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 15/08/2023
Промяна: 15/08/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 295

Частично изменение на Общ устройствен план на община Георги Дамяново и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35871.240.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, с възложител: „ГРИН БУШ” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2023
Промяна: 14/08/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 285

Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Белоградчик

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 27/07/2023
Промяна: 27/07/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 343

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/07/2023
Промяна: 18/07/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 375

Подробен устройствен план – план – схема и парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура – електропроводно кабелно трасе от ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 23073.501.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драганица, общ. Вършец до ТП № 3 с. Драганица, общ. Вършец, с възложител: Евгени Калайджиев.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2023
Промяна: 10/07/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 370

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 10971.190.42 и 10971.190.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложители: Т. Йонова и М. Ненова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2023
Промяна: 10/07/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 381

Подробен устройствен план – парцеларен план и Специализирана план – схема за обект: Два броя ЗРУ и един брой кабел 20 kV от килия 13 на П/ст 110/20 kV Лом до два броя Фотоволтаични централи, разположени в поземлени имоти с идентификатори 44238.508.134 и 44238.508.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом

Възложители: „Фец Артанес” ООД и „Азахар” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2023
Промяна: 10/07/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 376

Подробен устройствен план – промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 44238.191.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом от „Депо за битови отпадъци“ в „Площадка за строителни отпадъци“, с възложител: Община Лом.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.07.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2023
Промяна: 05/07/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 369

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 03928.183.14 и 03928.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: „ВАК-02” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.07.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 03/07/2023
Промяна: 03/07/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 382

Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно кабелно захранване НН от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.142.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом до ПИ с идентификатор 44238.143.102 по КККР на гр. Лом, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на фотоволтаична инсталация в ПИ с идентификатор 44238.142.51 по КККР на гр. Лом за захранване на електропомпи на тръбни кладенци, разположени в ПИ с идентификатор 44238.143.102 по КККР на гр. Лом и свързващи кабелни връзки, с възложител: Сдружение „Съюз за защита на природата“.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията