Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.10.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2021
Промяна: 13/10/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 137

Изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 27557.943.917, 27557.860.573 и 27557.968.848 по КККР на с. Ерден; 54496.610.180, 54496.980.260, 54496.980.280 и 54496.830.190 по КККР на с. Охрид; 57844.103.430, 57844.146.152, 57844.30.179, 57844.17.246 и 57844.17.271 по КККР на с. Портитовци; 03383.159.4, 03383.159.5, 03383.159.11, 03383.127.22, 03383.132.15 и 03383.126.38 по КККР на с. Бели Брег, с възложител Община Бойчиновци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2021
Промяна: 05/10/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 157

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.62.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, община Видин, с възложител: Сдружение „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища АЕБТРИ”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2021
Промяна: 28/09/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 179

Частично изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват поземлен имот с идентификатор 14489.94.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, м. Локвата, общ. Димово, с възложител „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/09/2021
Промяна: 23/09/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 194

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 39503.13.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапчене, общ. Монтана, с възложител А. Йоцева.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2021
Промяна: 15/09/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 216

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на град Видин, Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) и ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.505.733 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, с възложител: „Техомак“ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2021
Промяна: 13/09/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 227

Програма за управление на отпадъците на община Кула 2021 – 2028 г., с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.09.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/09/2021
Промяна: 03/09/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 239

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.40.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител А. Ангелов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2021
Промяна: 30/08/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 260

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 72919.125.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, м. Полето, общ. Грамада, с възложител „Хидроенергийна компания“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2021
Промяна: 18/08/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 306

Изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.511.229 по КККР на гр. Видин, общ. Видин, урегулиран в УПИ І и УПИ ХVІ, кв. 584, Западна складова зона, с възложител: „Е-79 ОЙЛ” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 368

Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски земи за части от ПИ с идентификатори 21840.144.427, 21840.144.428 и 21840.144.429 по КККР на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, с възложител „Креди“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2021
Промяна: 23/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 364

Изменение на Общ устройствен план на град Видин, с който да се промени предназначението на поземлени имоти с идентификатори 10971.190.46, 10971.190.48, 10971.190.52 и 10971.190.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „БВС 17“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/07/2021
Промяна: 13/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 391

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24061.180.6, 24061.180.8 и 24061.180.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител В. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2021
Промяна: 12/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 375

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за промяна предназначението на земеделска земя в „за автокъща“, с възложител Е. Гаврилова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г. - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2021
Промяна: 09/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 385

Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за проектиране на трасе за заустване в р. Дунав на пречистени отпадъчни води от Винарска изба „Бонония Естейт”, с. Кошава, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.07.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2021
Промяна: 09/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 388

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна оптична кабелна линия от кабелна шахта Ш1 до Винарска изба на „Бонония Естейт“ ООД, с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Бонония Естейт“ ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 4 от 9

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx