Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.11.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.11.2022 г.

Дата на публикуване: 07/11/2022
Промяна: 07/11/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 87

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 05236.911.550 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатори 05236.401.89 и 05236.911.550 по КККР на гр. Бойчиновци, с възложители: Община Бойчиновци и „Екоагрострой” АД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2022
Промяна: 20/10/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 104

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала до 3000 kW, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05195.179.19 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Бойница, общ. Бойница, с възложител: „КО МАКС ЛТД” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2022
Промяна: 20/10/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 110

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4896 kWp, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05195.179.20 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Бойница, общ. Бойница, с възложител: „Вида Солар Р“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/10/2022
Промяна: 17/10/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 102

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: З.И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/10/2022
Промяна: 06/10/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 109

Частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение Ø90-ПЕВП за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: Д. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2022
Промяна: 05/10/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 105

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.501.338 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Маршал Кредит Груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.10.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2022
Промяна: 05/10/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 106

Подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема за трасе за външно кабелно ел. захранване НН за фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 70 kW в УПИ V, кв. 31 по плана на с. Габровница, общ. Монтана, с възложител: „Сити – Кед“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2022
Промяна: 29/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 127

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.3.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: П. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2022
Промяна: 29/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 104

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 61011.58.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: "Ремонти БГ” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2022
Промяна: 28/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 100

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външна кабелна връзка 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, находяща се в УПИ І – 000025, землище на с. Дъбова махала, местност Лъката, общ. Брусарци, обл. Монтана, с възложител: „Хидроенерджи Груп” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г.

Дата на публикуване: 28/09/2022
Промяна: 28/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 96

Подробен устройствен план – парцеларен план за довеждаща инфраструктура с приложени план-схеми за довеждащ път, външен захранващ водопровод и външно ел. захранване“ към проект“ Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2022
Промяна: 19/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 112

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/09/2022
Промяна: 16/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 126

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.556 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Агромашина груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2022
Промяна: 12/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 109

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Грегъри Транс“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.09.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2022
Промяна: 08/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 109

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КККР на с. Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, м. Кръстове и проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на същите имоти, с възложител: „Драгънфлай Биосаянсес България” ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx