Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.10.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.10.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2023
Промяна: 26/10/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 188

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: Л. И.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.10.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.10.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 176

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 03928.47.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: С. Б.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.10.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.10.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 183

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.290.69, 40525.274.28, 40525.283.31, 40525.281.2, 40525.285.24, 40525.281.4, 40525.316.33, 40525.317.23, 40525.319.13, 40525.281.6, 40525.281.3, 40525.302.17, 40525.289.58, 40525.304.38 и 40525.307.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2023
Промяна: 19/10/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 176

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 15998.80.7, 15998.80.8, 15998.80.9, 15998.80.10, 15998.80.11 и 15998.80.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложители – „Видинска Винарска Компания“ ЕООД, „Фрут Гардън“ ЕООД (преименувана на „Сънрей Проджект“ ЕООД) и „Бонония Естейт“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2023
Промяна: 19/10/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 189

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.10.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.10.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2023
Промяна: 03/10/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 201

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш” до 2027 г., с възложител: СНЦ „Местна инициативна група „Белоградчик – Димово – Макреш”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/09/2023
Промяна: 29/09/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 211

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Планет Ърт“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 18/09/2023
Промяна: 18/09/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 230

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод 110 kV, от поземлени имоти с идентификатори: 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, за присъединяване към разпределителната мрежа на фотоволтаична централа към подстанция Бойчиновци, намираща се в ПИ с идентификатор 05236.553.906 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, през поземлени имоти публична общинска и държавна собственост, с възложител: „АЕМ Кънект“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2023
Промяна: 15/09/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 218

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.86.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Алимана 2, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 11/09/2023
Промяна: 11/09/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 234

Подробен устройствен план – парцеларен план за прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на подземно кабелно ел. захранване 20 kV за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа и трафопост в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463, през ПИ с идентификатори 51665.90.880, 51665.96.880 до ЖР стълб към ВЕ „Керамик” в ПИ с идентификатор 51665.96.878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана

възложител: „БОЛКАН СЪН ПАУЪР” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 05/09/2023
Промяна: 05/09/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 246

Изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44238.1146.177, 44238.1147.174, 44238.1168.1, 44238.1168.16, 44238.1165.1, 44238.1150.162, 44238.1044.109, 44238.501.490 и 44238.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом, общ. Лом и 30291.110.59 и 30291.120.4 по КККР на с. Замфир, общ. Лом, възложители: Община Лом, Е.С., И. Т. и Д. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2023
Промяна: 01/09/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 256

План за интегрирано развитие на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 29/08/2023
Промяна: 29/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 247

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и План – схема към ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: Трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична централа (ФЕЦ) от нов СРС на съществуваща ВЛ 20 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Якимово, до БКТП в УПИ I, кв. 144 по плана на с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: „ПАРТНЪРС 4Ю” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2023
Промяна: 22/08/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 250

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2023
Промяна: 21/08/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 258

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци и подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81390.50.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: ТП ДГС „ЧИПРОВЦИ”.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx