Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 807

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1079 в землището на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2021
Промяна: 08/07/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 847

Подробен устройствен план – парцеларен план за временно ел. захранване 20 kV, от стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод 20 kV „Ягода“ до площадка на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 05654.2.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Боровци, общ. Берковица, с възложител „Бетон Монтана“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.07.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.07.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/07/2021
Промяна: 02/07/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 856

Програма за управление на отпадъците на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 3 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2021
Промяна: 28/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 878

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1053 в землището на с. Пишурка, общ. Медковец, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2021
Промяна: 28/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 865

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1074 в землището на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/06/2021
Промяна: 28/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 828

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН 1 kV за нуждите на СКТ № 1021 в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2021
Промяна: 17/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 866

Подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване НН за ПИ с идентификатор 48489.27.751 по кадастралната карта на гр. Монтана, с възложител „Чез Разпределение България“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 846

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна връзка на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.4.469 и 48489.4.470 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана към РП II-81 „Берковица – Обходен път Монтана” при км 98+084 (км 98+047)

възложител: „Плама Трейдинг” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 862

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.163.75 и 52283.163.76 по КККР на с. Новоселци

възложител: :„Агро Импекс Видин” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 854

Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Димово в обхвата на ПИ с идентификатор 00672.43.14 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин

възложител: Община Димово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.06.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.06.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2021
Промяна: 04/06/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 879

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхват на ПИ с идентификатори 47648.16.115 и 47648.16.117 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово, с възложител В. Стойновски. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.05.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2021
Промяна: 26/05/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 901

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: План за интегрирано развитие на община Грамада за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Грамада. Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.05.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/05/2021
Промяна: 12/05/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 984

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване за обект Кариера за добив на инертни материали „ТЕРИ”, находяща се в с. Ошане, общ. Белоградчик, от СРС № 16 от ВЕЛ „Езеро” 20 KV, находящ се в ПИ с идентификатор 10937.9.9 по КК и КР на с. Вещица, общ. Белоградчик до ПИ с идентификатор 54517.16.24 по КК и КР на с. Ошане, общ. Белоградчик, с възложител: „Диабаз” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/04/2021
Промяна: 14/04/2021
Размер: 36 КБ
Тегления: 1079

Изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Берковица за концесионната площ на находище „Дуката” и Специализиран Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, част (61000 м2) от 07510.92.2 и 07510.93.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, с възложители: „КЕРАМИКА – АСПИДА” ООД и ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.04.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2021
Промяна: 08/04/2021
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1067

План за интегрирано развитие на община Бойчиновци за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Бойчиновци

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>
Страница 16 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията