Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.12.2020 г

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 958

ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 48489.30.3 по КК на гр. Монтана, с възложители Е. М и В. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.12.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2020
Промяна: 16/12/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 946

Изменение на ОУП на община Берковица и ПУП – ПРЗ за промяна предназначението и преотреждане „За ОО и паркинг” на част от ПИ 03928.152.5, м. Горната кория по КК и КР на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана

възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020 - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2020
Промяна: 12/11/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 959

ПУП – ПП за канализационно отклонение Ø200 мм за отвеждане на битови отпадъчни води от ПИ с идентификатори 48489.27.764, 48489.27.794, 48489.27.813 и 48489.27.814 през ПИ с идентификатори 48489.27.38, 48489.27.90, 48489.27.59 до ревизионна шахта от съществуващ канализационен колектор в ПИ с идентификатор 48489.27.26 по КК и КР на гр. Монтана, местност Над село, с възложители М. З., Г. Д., Н. П., В. Н., С. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.11.2020

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2020
Промяна: 12/11/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1021

ПУП – ПП за кабелно ел. захранване НН от РК пред ПИ с идентификатор 48489.26.658, през ПИ с идентификатори 48489.27.26, 48489.27.38, 48489.27.90 и 48489.27.101 до РК пред ПИ с идентифика-тори 48489.27.36, 48489.27.814, 48489.27.813, 48489.27.816, 48489.27.764, 48489.27.794 и 48489.27.793 по КК и КР на гр. Монтана, местност Над село, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.11.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.11.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2020
Промяна: 04/11/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 978

ПУП – ПП за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция VZ 6118, ПИ с идентификатор 39503.19.115, м. Върха, землището на с. Крапчене, общ. Монтана“, с възложител „БТК“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.10.2020-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.10.2020-2

топ!
Дата на публикуване: 27/10/2020
Промяна: 27/10/2020
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1004

План за интегрирано развитие на община Монтана 2021 – 2027 г.,

възложител: Община Монтана.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020-2

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 984

Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатори 10971.201.2 и част от ПИ 10971.201.3 (урегулирани в УПИ І4) и ПИ 10971.201.525 и част от ПИ 10971.201.3 (урегулирани в УПИ ІІ5) по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин

възложител: „СКМ ГРУП” ЕАД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020-1 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020-1

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 973

Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин, урегулиран в УПИ І162.1, кв. 162, ЮПЗ, гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин 

с възложител: „СКМ ГРУП” ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 33.5 КБ
Тегления: 967

План за интегрирано развитие на община Якимово 2021 – 2027 година, с възложител: Община Якимово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2020
Промяна: 15/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1017

ПУП – ПП за обект: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин – Север“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.219 по КК на гр. Видин, общ. Видин

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2020
Промяна: 02/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1059

ПУП – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 03928.201.132 по КК и КР на гр. Берковица, м. Раковица, общ. Берковица, с възложител „Джи-Ди-Транс 2012“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 01/09/2020
Промяна: 01/09/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1025

Изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 по КК и КР на с. Бокиловци, общ. Берковица, с възложител: ЕТ „Георги Богданов”

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2020
Промяна: 17/08/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1006

Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32754.103.11, 32754.103.178, 32754.109.20 и 32754.109.21 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Иново, общ. Видин, с възложител В. Тодоров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 14/08/2020
Промяна: 14/08/2020
Размер: 36 КБ
Тегления: 1030

Проект за изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.95.9 и ПИ 07510.95.10 по КК и КР на с. Бързия и ПУП – ПРЗ за същите имоти с обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор 07510.95.32(1), включващ части от тях с отреждане за „производство на ел. енергия” с устройствени параметри за зона от разновидност „Терени за складово-производствени дейности”, с възложител: Клисурски манастир „Св. Св. Кирил и Методий”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.08.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/08/2020
Промяна: 11/08/2020
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 1020

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на водопроводно отклонение Ø125 мм от съществуваща водопроводна шахта в ПИ 48489.2.614 до водомерна шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на канализационно отклонение Ø400 мм от съществуваща канализационна шахта в ПИ 48489.2.614 до шахта в ПИ 48489.2.665 по кадастралната карта на гр. Монтана

възложител: „Крос“ ООД.

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 Следваща > Край >>
Страница 15 от 17

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx