Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2023 г.

Дата на публикуване: 03/04/2023
Промяна: 03/04/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 33

Подробен устройствен план – план за застрояване за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 44238.219.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с който същият да придобие статут на урегулиран поземлен имот с трайно предназначение от земеделски в „За производствени и складови дейности – производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и трафопост”, с възложител: „Енерджи Дивелъпмънт 2014“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г.

Дата на публикуване: 31/03/2023
Промяна: 31/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 26

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчедръм за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Вълчедръм 2021 – 2028 г., с възложител: Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г

Дата на публикуване: 31/03/2023
Промяна: 31/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 35

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.03.2023 г

Дата на публикуване: 23/03/2023
Промяна: 23/03/2023
Размер: 6.28 МБ
Тегления: 34

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за: Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, община Монтана, с възложители: Х. Христов и Л. Занев.

Искане за преценяване на необходимостта от ЕО Искане за преценяване на необходимостта от ЕО

Дата на публикуване: 22/03/2023
Промяна: 22/03/2023
Размер: 554.53 КБ
Тегления: 35

На основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), РИОСВ – Монтана уведомява за постъпило в инспекцията искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 03928.47.112 и 03928.47.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: Бисер Аврамов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г

Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 35

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.502.1000 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „ПЕРФЕТОСТРОЙ” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.03.2023 г.

Дата на публикуване: 09/03/2023
Промяна: 09/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 36

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.6, 10971.88.7 и 10971.88.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П. Илиев.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г.

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 44

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: г-жа Миглена Александрова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.03.2023 г

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 36

Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Макреш за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Макреш

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.02.2023 г

Дата на публикуване: 21/02/2023
Промяна: 21/02/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 49

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Кабел 20 kV за присъединяване на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 600 kW“ в ПИ с идентификатор 32754.47.105 по кадасталната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин (УПИ I - 000105, кв. 46 по плана на с. Иново), с възложител: „Оргеник Фууд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.02.2023 г

Дата на публикуване: 17/02/2023
Промяна: 17/02/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 58

Частично изменение на ОУП на община Берковица за ПИ с идентификатори 477230.28.44, 477230.28.30, 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, 477230.28.40 и 477230.28.63 по КККР на с. Мездрея, м. Тутмата, и ПУП – ПРЗ за обединяване на ПИ с идентификатори 477230.28.44, 477230.28.30, 477230.28.74, ПИ 477230.28.39, 477230.28.40 и преотреждане на новия имот „За производствени и складови дейности, и Фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/“ и ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 477230.28.63 за преотреждане „За производствени дейности – Фотоволтаична електроцентрала“, с възложител: И. Гъргов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2

Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 41

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.86.2, м. Алимана 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г

Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 42

ПУП – ПП за изграждане на тръбна мрежа за изтегляне на оптичен кабел до телекомуникационна кула в ПИ с идентификатор 22040.680.22 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана, с възложител: „СВ-Нет" ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.01.2023 г

Дата на публикуване: 27/01/2023
Промяна: 27/01/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 53

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 48489.27.751, 48489.27.763 и 48489.27.762 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Цветанка Каменова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.01.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.01.2023 г.

Дата на публикуване: 25/01/2023
Промяна: 25/01/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 49

Частично изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17422.6.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx