Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2024
Промяна: 28/02/2024
Размер: 36 КБ
Тегления: 173

Подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на подземна кабелна линия 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крапчене, общ. Монтана към подстанция Монтана, находяща се в ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Монтанезиум Солар“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2024
Промяна: 23/02/2024
Размер: 36 КБ
Тегления: 4852

Подробен устройствен план – парцеларен план за „Изместване на част от въздушно отклонение от ВЕЛ 20 кV „Тераса” чрез полагане на нова кабелна линия 20 кV от нов проектен СРС до ТП „Винарна”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 39147.8.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, обл. Видин”, с възложител „Бонония Естейт“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 20.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2024
Промяна: 20/02/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 184

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.17.619 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Богдан Богданов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2024
Промяна: 15/02/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 197

Подробен устройствен план – парцеларен план и План – схема за кабелна линия 20 kV за обект ФЕЦ до 500 kW, монтирана на терен в поземлен имот с идентификатор 40525.701.1766 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула (УПИ XVII-4, кв. 46 по плана на гр. Кула), с възложител Мелинда Цолова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2024
Промяна: 12/02/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 206

Подробен устройствен план – парцеларен план на трасе на кабел 20 kV от ВЛ 20 kV „Канализация“ до поземлен имот с идентификатор 10971.512.210 (стари номера 10971.512.188; 10971.512.189) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Технически Компоненти България“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.01.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.01.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2024
Промяна: 31/01/2024
Размер: 37 КБ
Тегления: 226

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка „Видин – Монтана” на пътен възел км 113+961 РП I-1 (Е-79), обходен път на гр. Монтана, местност „Лъката” в землището на гр. Монтана на км 0+831 в дясно за изграждане на Кръстовище „Лъката”, с възложители: Община Монтана, Валери Илиев и „Ники 1000” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.01.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.01.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2024
Промяна: 31/01/2024
Размер: 36 КБ
Тегления: 219

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно кабелно ел. захранване за присъединяване към проводниците на ВЕЛ 20 kV „Кокошевец“, п/ст „Белоградчик“ на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител „КРА 300“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 17/01/2024
Промяна: 17/01/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 205

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура – трасе на кабелно захранване 20 kV от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.767 през ПИ с идентификатор 48489.27.158 до ПИ с идентификатор 48489.25.790 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана и трасе на кабелно ел. захранване ниско напрежение (НН) от ПИ с идентификатор 48489.27.767 през ПИ с идентификатор 48489.27.158 за захранване на ПИ с идентификатори 48489.25.812 и 48489.25.813 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана

възложители: „Напоителни системи” ЕАД и „Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.01.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/01/2024
Промяна: 17/01/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 218

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана за поземлен имот с идентификатор 03736.938.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Екоагрострой“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2024  г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.01.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2024
Промяна: 10/01/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 212

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно кабелно ел. захранване за присъединяване към проводниците на ВЕЛ 20 kV „Езеро“, п/ст „Белоградчик“, извод Езеро на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 10937.501.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вещица, общ. Белоградчик, с възложител „КРА 300“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2023
Промяна: 29/12/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 213

Изменение на Общия устройствен план на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 47723.28.465 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мездрея, общ. Берковица, с възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.12.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2023
Промяна: 21/12/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 206

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 32370.102.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Извор, общ. Димово, с възложител „ИСС Извор Солар и Сторидж“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.12.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/12/2023
Промяна: 18/12/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 200

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на местна инициативна група „Медковец – Монтана“, с възложител: Сдружение „Местна инициативна група Медковец – Монтана“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.12.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.12.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2023
Промяна: 14/12/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 220

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфрасктруктура: „Нова кабелна линия (подземен ел. провод 20 kV) за присъединяване на обект на производител на ел. енергия (ФЕЦ) в поземлени имоти с идентификатори 03928.183.14 и 03928.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица към електроразпределителната мрежа“, с възложител: „ВАК-02“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.12.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.12.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/12/2023
Промяна: 04/12/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 227

Подробен устройствен план – парцеларен план и План схема към ПУП за обект: „Подземен ел. провод от фотоволтаична електрическа централа „Бойчиновци – 2“ в поземлен имот с идентификатор 05236.551.343 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци до нов извод от ЗРУ 20kV (ПИ с идентификатор 05236.305.27 по КККР на гр. Бойчиновци) на п/ст „Бойчиновци“, намираща се в ПИ с идентификатор 05236.553.906 по КККР на гр. Бойчиновци, с възложител „Каро Трейдинг“ ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията