Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2020 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2020
Промяна: 29/12/2020
Размер: 12.05 КБ
Тегления: 916

 Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и Парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура, трасе на захранващ ел. кабел НН и довеждащ водопровод до съществуваща помпена станция в обхват на имоти с идентификатори 03383.160.330; 03383.169.332 и 03383.169.1, землище на с. Бели брег, общ. Бойчиновци, с възложител Община Бойчиновци. 

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.01.2021 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/01/2021
Промяна: 06/01/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 966

Промяна на Подробен устройствен план – план за застрояване за проектен поземлен имот с идентификатор 48489.4.577, м. Лъката по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „Грегъри Транс“ ЕООД.

Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.02.2021 г. Съобщение по чл.13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2021
Промяна: 02/02/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 870

Подробен устройствен план – парцеларен план на външно кабелно ел. захранване НН от РК на МТП „Елина“ до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 48489.4.463, м. Лъката по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 28.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/05/2019
Промяна: 28/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1280

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24061.72.33, м. Брестака, землище гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител Л. П.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 22.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 34.5 КБ
Тегления: 1270

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Видин, м. Герена, общ. Видин, с възложител „Фрукт - Нˮ ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 14.05.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1076

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Монтана и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на същия имот, възложители: Борислав Ангелов и Емил Ценков.

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО от 03.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/02/2021
Промяна: 03/02/2021
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 916

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 52283.420.5, 52283.420.8 и 52283.420.14 по КК и КР на с. Новоселци, общ. Видин

възложител: „АДАН – Н” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО Съобщение по чл. 13, ал. 5 от НЕО

топ!
Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 35 КБ
Тегления: 1269

 Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.59.92, местност Иновото, землище с. Иново, общ. Видин, с възложител „КВКЦˮ ЕООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г.

Дата на публикуване: 31/03/2023
Промяна: 31/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 26

Програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчедръм за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Вълчедръм 2021 – 2028 г., с възложител: Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 31.03.2023 г

Дата на публикуване: 31/03/2023
Промяна: 31/03/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 35

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14489.94.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешец, общ. Димово, с възложител: „Джи Ай Адвайс Енд Сълюшън“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.08.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2021
Промяна: 30/08/2021
Размер: 35 КБ
Тегления: 404

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 72919.125.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, м. Полето, общ. Грамада, с възложител „Хидроенергийна компания“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2023 г

Дата на публикуване: 30/05/2023
Промяна: 30/05/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 36141.501.891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител: В. Младенова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/05/2022
Промяна: 30/05/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 215

Програма за управление на отпадъците на община Бойчиновци 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Бойчиновци 2021 – 2028 г.

възложител: Община Бойчиновци

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2020
Промяна: 30/04/2020
Размер: 35 КБ
Тегления: 1081

Проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия НН с ВЛУП”, м. Фонда, землище на с. Динковица, общ. Видин, с възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2021 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/12/2021
Промяна: 29/12/2021
Размер: 37 КБ
Тегления: 230

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, за подземно кабелно електрозахранване, от въздушен електропровод – 20 kV „Макаренко” от ПС „Бойчиновци” до новопроектиран КТП 20/0,4 kV в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.109.29 и 05236.109.30 по КК и КР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци

Възложител: "Тони Фишер" ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx