Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.09.2023 г.

нов!
Дата на публикуване: 29/09/2023
Промяна: 29/09/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 18

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Планет Ърт“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.09.2023 г

Дата на публикуване: 18/09/2023
Промяна: 18/09/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 53

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод 110 kV, от поземлени имоти с идентификатори: 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, за присъединяване към разпределителната мрежа на фотоволтаична централа към подстанция Бойчиновци, намираща се в ПИ с идентификатор 05236.553.906 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, през поземлени имоти публична общинска и държавна собственост, с възложител: „АЕМ Кънект“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.09.2023 г

Дата на публикуване: 15/09/2023
Промяна: 15/09/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 61

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.86.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, м. Алимана 2, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.09.2023 г

Дата на публикуване: 11/09/2023
Промяна: 11/09/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 66

Подробен устройствен план – парцеларен план за прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на подземно кабелно ел. захранване 20 kV за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа и трафопост в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463, през ПИ с идентификатори 51665.90.880, 51665.96.880 до ЖР стълб към ВЕ „Керамик” в ПИ с идентификатор 51665.96.878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана

възложител: „БОЛКАН СЪН ПАУЪР” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г

Дата на публикуване: 05/09/2023
Промяна: 05/09/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 70

Изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 44238.1146.177, 44238.1147.174, 44238.1168.1, 44238.1168.16, 44238.1165.1, 44238.1150.162, 44238.1044.109, 44238.501.490 и 44238.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом, общ. Лом и 30291.110.59 и 30291.120.4 по КККР на с. Замфир, общ. Лом, възложители: Община Лом, Е.С., И. Т. и Д. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2023 г

Дата на публикуване: 01/09/2023
Промяна: 01/09/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 75

План за интегрирано развитие на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.08.2023 г

Дата на публикуване: 21/08/2023
Промяна: 21/08/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 78

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци и подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81390.50.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: ТП ДГС „ЧИПРОВЦИ”.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2023 г

Дата на публикуване: 22/08/2023
Промяна: 22/08/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 79

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: П. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г

Дата на публикуване: 29/08/2023
Промяна: 29/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 79

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и План – схема към ПУП за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: Трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична централа (ФЕЦ) от нов СРС на съществуваща ВЛ 20 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Якимово, до БКТП в УПИ I, кв. 144 по плана на с. Якимово, общ. Якимово, с възложител: „ПАРТНЪРС 4Ю” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.08.2023 г

Дата на публикуване: 14/08/2023
Промяна: 14/08/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 81

Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Белоградчик

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2023 г

Дата на публикуване: 15/08/2023
Промяна: 15/08/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 85

Частично изменение на Общ устройствен план на община Георги Дамяново и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35871.240.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменна Рикса, общ. Георги Дамяново, с възложител: „ГРИН БУШ” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г

Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 87

Подробен устройствен план – парцеларен план за техническа инфраструктура и план схема към ПУП за обект „Проект за трасе на водопроводно отклонение от пречиствателна станция в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.86.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица през ПИ с идентификатори 07510.86.25, 07510.50.11, 07510.301.358, 07510.61.10, 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, до табела край село Бързия”, с възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 27/07/2023
Промяна: 27/07/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 106

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 06.02.2023 г-2

топ!
Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 140

Изменение на Общ устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.86.2, м. Алимана 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/07/2023
Промяна: 18/07/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 140

Подробен устройствен план – план – схема и парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура – електропроводно кабелно трасе от ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 23073.501.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драганица, общ. Вършец до ТП № 3 с. Драганица, общ. Вършец, с възложител: Евгени Калайджиев.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 17

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx