Детайли за Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.

СобственостСтойност
Име:Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.
Описание:

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изготвяне на работен проект и извършване на дейности по рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясъкˮ в поземлен имот с идентификатор 70233.4.6 по КК и КР на с. Сумер, общ. Монтана, местност „Пальов връхˮ, с възложител: „Иновативно рециклиране” ЕООД.

Файл:Уведомление за ИП от 10.02.2023 г..pdf
Размер: 135.31 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 14/02/2023 16:09
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:388 Тегления
Последна промяна на: 14/02/2023 16:09
Страница: