Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал. 1 от ЗООС от 16.05.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/05/2019
Промяна: 16/05/2019
Размер: 11.5 КБ
Тегления: 1564

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „БИО ЕМ ДИ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение: „Винарска изба с капацитет до 100 хл”. в ПИ с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица

Съобщение за уведомление за ИП от 22.04.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 22.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/04/2019
Промяна: 22/04/2019
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 1542

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Надежда Ангелова уведомление за инвестиционно предложение: „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазинˮ в ПИ с идентификатор 12961.40.33 по КККР на гр. Вършец

Съобщение за уведомление за ИП от 15.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 15.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 13.26 КБ
Тегления: 1582

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.237 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ООД.

Съобщение за уведомление  за ИП от 14.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 14.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 12.2 КБ
Тегления: 1546

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица“, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „Фиш Хаус Люас“ ООД.

Съобщение за уведомление за ИП от  12.03.2019 г. - 3 Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.31 КБ
Тегления: 1543

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин.

12.03.2019 г.

Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 2 Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.36 КБ
Тегления: 1552

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана, с възложител: „Агротранс - Монтанаˮ ЕООД.

12.03.2019 г.

Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 12.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2019
Промяна: 12/03/2019
Размер: 12.42 КБ
Тегления: 1588

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част” в ПИ с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „Импулсˮ ООД.

Съобщение за уведомление за ИП от 11.03.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 11.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2019
Промяна: 11/03/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 1553

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Магазин за хранителни и промишлени стоки „Т Маркет” с топла точка и зона за храненеˮ в УПИ V-943, кв. 64 по плана на гр. Видин с възложител: „Атанас Пламенов – 2016ˮ ЕООД.

Съобщение за ИП от 15.02.2019 г. Съобщение за ИП от 15.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 12.15 КБ
Тегления: 1640

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на насаждения от боровинки“ в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, с възложител: ЗП К. А.

Съобщение за ИП от 06.02.2019 г. Съобщение за ИП от 06.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/02/2019
Промяна: 06/02/2019
Размер: 12.36 КБ
Тегления: 1640

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана информира за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на свинеферма с 540 свине-майки основно стадо и тяхното поголовие в гр. Дунавци”, в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение за ИП от 05.02.2019 г. Съобщение за ИП от 05.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 12.26 КБ
Тегления: 1601

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула.

Съобщение за ИП от 21.01.2019 г Съобщение за ИП от 21.01.2019 г

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 12.15 КБ
Тегления: 1658

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село с възложител: ЧЗП М. А.

Съобщение за уведомление за ИП от 11.01.2019 г. Съобщение за уведомление за ИП от 11.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 13.11 КБ
Тегления: 1607

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин с възложител: „ИНТЕРПРОМˮ ЕООД

Съобщение от 11.12.2018 г. Съобщение от 11.12.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/12/2018
Промяна: 11/12/2018
Размер: 13.07 КБ
Тегления: 1614

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Подмяна на част от оборудването на „Енергиен комплекс за ВЕИˮ в имот с № 000049, землището на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с цел разширение на горивната базаˮ с възложител: „ЕКОЕН 8ˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 Следваща > Край >>
Страница 15 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx