Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1 Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 11.91 КБ
Тегления: 1437

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КИТЕКС МЕТАЛ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 306 кв.м.

13.03.2020 г.

Съобщение по чл. 95,ал.1 от ЗООС от 25.11.2019 г. Съобщение по чл. 95,ал.1 от ЗООС от 25.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2019
Промяна: 25/11/2019
Размер: 12.49 КБ
Тегления: 1432

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, посл. изменение ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за допълнение на инвестиционно предложение: „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор 55258.15.20 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Пали лула, общ. Бойчиновци, местност Гърциляк, с възложител: „Екоагрострой“ АД.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 31.10.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 31.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/10/2019
Промяна: 31/10/2019
Размер: 12.18 КБ
Тегления: 1430

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КИРИЛ РАПОНСКИ - 2006” ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане и развъждане на риба (аквакултури)” в язовир Ягодник, находящ се в с. Студено буче, общ. Монтана и прилежащите му басейни.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.10.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.10.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2019
Промяна: 10/10/2019
Размер: 12.26 КБ
Тегления: 1430

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Магура” Ад, уведомление за инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура” АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видинˮ в поземлен имот с № 000543 в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик.

10.10.2019 г.

Уведомление за ИП от 29.07.2020 г. Уведомление за ИП от 29.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2020
Промяна: 30/07/2020
Размер: 328.75 КБ
Тегления: 1428

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Вибел - 2015“ ЕООД за инвестиционно предложение „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в язовир „Липненска река“ в землището на с. Липен, общ. Монтана .

Съобщение за ИП от 06.07.2020 г. Съобщение за ИП от 06.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2020
Промяна: 06/07/2020
Размер: 717.79 КБ
Тегления: 1428

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана обявява инвестиционното предложение на „ТРЕЙС АНГЪС ФАРМˮ ООД „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни (ЕПЖ)ˮ в ПИ с идентификатор 21840.95.573 по кадастралната карта (КК) на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.02.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2020
Промяна: 10/02/2020
Размер: 11.56 КБ
Тегления: 1428

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ИВЕЛ – М“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Винарска изба, гараж, апартаменти за гости, заведение за хранене и трафопост” в УПИ I, кв. 28 по плана на с. Градец, общ. Видин, обл. Видин.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 13.01.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 13.01.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/01/2020
Промяна: 13/01/2020
Размер: 12.37 КБ
Тегления: 1428

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма“ в поземлен имот 1615, кв. 109 по плана на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „Силурис“ ЕООД.

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 11.84 КБ
Тегления: 1426

Инвестиционно предложение за откриване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в землището на с. Николово, общ. Монтана с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР. На площадката ще се извършват следните дейности: събиране, сортиране и балиране на хартия и пластмаса, ръчно сортиране на стъкло; изкупуване и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2020
Промяна: 12/02/2020
Размер: 12.5 КБ
Тегления: 1426

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.42 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Аркус“ АД – поделение 1400 гр. Лом.

Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г. Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 1424

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощности“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Емко“ ООД

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2020
Промяна: 02/04/2020
Размер: 13.7 КБ
Тегления: 1422

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производстваˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Огоста 2017ˮ оод.

Съобщение по чл. 95,ал.1 ЗООС от 17.12.2019 г. Съобщение по чл. 95,ал.1 ЗООС от 17.12.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2019
Промяна: 17/12/2019
Размер: 11.6 КБ
Тегления: 1422

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от община Ружинци, уведомление за инвестиционно предложение „Изготвяне на работен проект за Рекултивация на общинско сметище за неопасни отпадъци в с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин”, с местоположение ПИ с идентификатор 63255.40.4 по КК и КР на с. Ружинци.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 01.11.2019 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 01.11.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2019
Промяна: 01/11/2019
Размер: 12.13 КБ
Тегления: 1420

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ФИШ ФАРМ 2018” ООД уведомление за инвестиционно предложение „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир Д-р Йосифово, находящ се в с. Доктор Йосифово, общ. Монтана.

Уведомление за ИП от 02.10.2020 г. Уведомление за ИП от 02.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2020
Промяна: 05/10/2020
Размер: 318.5 КБ
Тегления: 1418

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Форел 98ˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Производство на пъстърва и пъстървови риби в съществуващите канали на Мелничен комбинат – гр. Бойчиновци, кв. Огостаˮ, ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 16

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx