Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 06.02.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 06.02.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/02/2020
Промяна: 06/02/2020
Размер: 12.51 КБ
Тегления: 1638

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни води“ в поземлен имот с идентификатор 67043.501.19 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Славотин, общ. Монтана, с възложител: Борислав Борисов.

Съобщение за ИП, по чл.95, ал.1 от 07.02.2020 г. Съобщение за ИП, по чл.95, ал.1 от 07.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2020
Промяна: 07/02/2020
Размер: 11.63 КБ
Тегления: 1681

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „НИКАНИ – 2014“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство на почистващи и миещи препарати и WC ароматизатори”, в имот с идентификатор 81757.500.617 по КК и КР на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.02.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 10.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2020
Промяна: 10/02/2020
Размер: 11.56 КБ
Тегления: 1666

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ИВЕЛ – М“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Винарска изба, гараж, апартаменти за гости, заведение за хранене и трафопост” в УПИ I, кв. 28 по плана на с. Градец, общ. Видин, обл. Видин.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 12.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2020
Промяна: 12/02/2020
Размер: 12.5 КБ
Тегления: 1645

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.42 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Аркус“ АД – поделение 1400 гр. Лом.

Съобщ. по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 18.02.2020 г. Съобщ. по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 18.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2020
Промяна: 18/02/2020
Размер: 11.75 КБ
Тегления: 1725

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Интер Еко“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Инсталация за преработка и рециклиране на промишлени отпадъци /РЕ ленти и парчета от процеса на рециклиране на акумулатори/“ и „Инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси”, в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Лом.

Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1 Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 11.91 КБ
Тегления: 1664

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КИТЕКС МЕТАЛ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 306 кв.м.

13.03.2020 г.

Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 2 Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 11.96 КБ
Тегления: 1686

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 6,752 кв.м.

13.03.2020 г.

Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г. Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 1651

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощности“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Емко“ ООД

Съобщение по  чл.95, ал.1 от ЗООС - 30.03.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 30.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2020
Промяна: 30/03/2020
Размер: 11.85 КБ
Тегления: 1681

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на асфалтова база”, в ПИ с идентификатор 17734.78.89 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, землище с. Гранитово, общ. Белоградчик, обл. Видин.

30.03.2020 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „АДАН – Н“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборски тор от отглеждане на свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”.

30.03.2020 г.

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2020
Промяна: 02/04/2020
Размер: 13.7 КБ
Тегления: 1657

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производстваˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Огоста 2017ˮ оод.

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 11.84 КБ
Тегления: 1656

Инвестиционно предложение за откриване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в землището на с. Николово, общ. Монтана с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР. На площадката ще се извършват следните дейности: събиране, сортиране и балиране на хартия и пластмаса, ръчно сортиране на стъкло; изкупуване и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване

съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС - 16.04.2020 г. съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС - 16.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 12.32 КБ
Тегления: 1661

ИП: „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци от находище „Дългата поляна“ в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Индустриални минерали - БГ“ ЕООД

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 16.04.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 16.04.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 12.18 КБ
Тегления: 1647

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други целиˮ в УПИ ІІ-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Бонония Естейт“ ООД

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 19.05.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 19.05.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/05/2020
Промяна: 19/05/2020
Размер: 12.23 КБ
Тегления: 1550

ИП   „Отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация” в язовир „Чернила”, находящ се в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител "Фищ Инвест" ООД

 

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 04.06.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 04.06.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2020
Промяна: 04/06/2020
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 1560

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Производствена сграда с административна част“ в УПИ V-158, кв. 35, Западна складовазона по плана на гр. Видин, с възложител „Команд“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията