Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомлине за ИП от 31.08.2022 г. Уведомлине за ИП от 31.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 248.67 КБ
Тегления: 134

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: „Саневианˮ ООД.

 

Уведомления за ИП от 16.05.2022 г. Уведомления за ИП от 16.05.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/05/2022
Промяна: 17/05/2022
Размер: 5.95 МБ
Тегления: 327

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпили уведомления от Община Вършец за инвестиционни предложения за реконструкция на водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец, както следва:

1. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ 171 до ОТ 194, гр. Вършец“;

2. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 188 до ОТ 15-а и ул. „Неофит Рилски“ от ОТ 74 до ОТ 75, гр. Вършец“;

3. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 274 до ОТ 287, гр. Вършец“;

4. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на бул. „България“ от ОТ 230 до ОТ 213, гр. Вършец“;

5. „Реконструкция на водопроводната и улична мрежа на ул. „Христо Ботев“ от ОТ 286 до ОТ 303, гр. Вършец“.

Уведомление по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 08.07.2020 г. Уведомление по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 08.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2020
Промяна: 23/06/2022
Размер: 184.72 КБ
Тегления: 1437

ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово“, с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин

Уведомление от 29.09.2021 г. - 2 Уведомление от 29.09.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 390.44 КБ
Тегления: 478

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Пламагро” ООД за инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за вентилация на съществуващи складове, изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW и поливна система” в с. Дългоделци, общ. Якимово.

Уведомление от 21.05.2021 г. Уведомление от 21.05.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 230.45 КБ
Тегления: 932

ИП „Изграждане на обор за подрастващи към съществуващ животновъден обектˮ в ПИ с идентификатор 21436.67.13 по КК и КР на с. Добри дол, общ. Лом

възложител: „Алексия 2002” ООД

Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г. Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2022
Промяна: 09/08/2022
Размер: 6.48 МБ
Тегления: 150

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Агенция „Пътна инфраструктура“, уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на Път III-121 „Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула“ от км 20+000 до км 31+851=31+840“ в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, община Бойница, област Видин.

Уведомление за ИП от 31.08.2022 г. Уведомление за ИП от 31.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 142

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 500 kW (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: „Водпроˮ ООД.

Уведомление за ИП от 30.10.2020 г. Уведомление за ИП от 30.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2020
Промяна: 04/11/2020
Размер: 1.09 МБ
Тегления: 1357

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Хелиас“ ЕООД за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом.

Уведомление за ИП от 30.08.2022 г. Уведомление за ИП от 30.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 287.11 КБ
Тегления: 136

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – Мˮ АД.

Уведомление за ИП от 30.07.2020 г. Уведомление за ИП от 30.07.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/08/2020
Промяна: 04/08/2020
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 1411

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от П. Кръстев за инвестиционно предложение „Цех за обработка на обла дървесина и производство на палети и цех за производство на пелети“ в поземлен имот с идентификатор 21436.1.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добри дол, общ. Лом.

Уведомление за ИП от 30.03.2023 г. Уведомление за ИП от 30.03.2023 г.

Дата на публикуване: 31/03/2023
Промяна: 31/03/2023
Размер: 1.46 МБ
Тегления: 56

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от канализационната система на гр. Белоградчикˮ в ПИ с идентификатор 03616.501.1566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, с възложител: Община Белоградчик.

Уведомление за ИП от 30.01.2023 г. Уведомление за ИП от 30.01.2023 г.

Дата на публикуване: 02/02/2023
Промяна: 02/02/2023
Размер: 504.89 КБ
Тегления: 82

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на язовир „Тошевци-34ˮ в землището на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ”.

Уведомление за ИП от 29.11.2022 г. Уведомление за ИП от 29.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2022
Промяна: 02/12/2022
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 115

ИП "Площадка за временно съхранение на отпадъци до 50 т/денонощие" в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин

възложител: "СКМ Еко Солюшънс" ЕООД

Уведомление за ИП от 29.10.2021 г. Уведомление за ИП от 29.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 494.59 КБ
Тегления: 348

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС,ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др. на площадка с площ 6359 кв.м“ в ПИ с идентификатор 14489.203.188 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин.

Уведомление за ИП от 29.09.2021 г. Уведомление за ИП от 29.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 209.18 КБ
Тегления: 481

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от М. М. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx