Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 16.35 КБ
Тегления: 215

ИП „Изграждане на оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци в ПИ с идентификатор 03928.91.25 по КККР на гр. Берковица и ПИ с идентификатор 47723.69.3 по КККР на с. Мездрея, общ. Берковица, и система за капково напояване на сливови градини в землището на гр. Берковица и с. Мездрея, общ. Берковица, с възложител „Ком Агро“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/02/2022
Промяна: 28/02/2022
Размер: 16.31 КБ
Тегления: 209

ИП „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване на общинско сметище за битови отпадъци, гр. Грамада“ в поземлен имот с идентификатор 17645.51.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Грамада, общ. Грамада, с възложител Община Грамада.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/01/2022
Промяна: 28/01/2022
Размер: 13.97 КБ
Тегления: 207

ИП „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунктˮ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом),

възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/11/2021
Промяна: 26/11/2021
Размер: 16.27 КБ
Тегления: 199

ИП „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, с възложител Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/11/2021
Промяна: 25/11/2021
Размер: 13.85 КБ
Тегления: 198

„Изграждане на два броя системи за напояване на земеделски култури” в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик, с възложител: „Агроимпрес” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2020
Промяна: 25/09/2020
Размер: 13.73 КБ
Тегления: 1125

ИП „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомля” находящ се в землището на с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: ППЗК „ПРОГРЕС 97ˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2022
Промяна: 25/01/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 196

Инвестиционно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект: Градско ученическо общежитие, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков” 28 – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товарˮ

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 1134

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „РЕБЕЛˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 1159

ИП „Малка независима пивоварна“ в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, с възложител „Чушкарев“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.71 КБ
Тегления: 201

ИП „Модернизация и автоматизация на кравеферма” в с. Рупци, общ. Видин

възложител: "СОЛАГРО" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 13.84 КБ
Тегления: 204

ИП „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.511.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин

възложител: „Терра Пропъртис” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2021
Промяна: 22/12/2021
Размер: 13.8 КБ
Тегления: 202

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”

възложител: "Екоагрострой" АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 203

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от десертни сортове и овощни насаждения с обща нетна площ 76,868 дка” в землищата на с. Кошава и с. Гомотарци, общ. Видин

Възложител: „Видинска Винарска Компания” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/10/2021
Промяна: 22/10/2021
Размер: 13.29 КБ
Тегления: 287

ИП „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин” в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 22.07.2022 г.

Дата на публикуване: 22/07/2022
Промяна: 22/07/2022
Размер: 16.37 КБ
Тегления: 42

ИП „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сеч“ в землищата на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин, с възложител Община Макреш.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx