Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.10.2021 г.

Дата на публикуване: 11/10/2021
Промяна: 11/10/2021
Размер: 15.99 КБ
Тегления: 70

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене“

възложител: Община Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 11.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2020
Промяна: 11/06/2020
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 939

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели” в УПИ ІІ-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, с възложител: „БОНОНИЯ ЕСТЕЙТˮ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/09/2019
Промяна: 10/09/2019
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 1061

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за техническо водоснабдяване (други цели) на авторемонтна работилница за гуми” в ПИ с идентификатор 10971.81.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител "КЕС Крум Борисов" ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 09.08.2019

топ!
Дата на публикуване: 09/08/2019
Промяна: 09/08/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 1080

ИП „Промяна в параметрите на инвестиционно предложение, за което е издадено

Решение по ОВОС № МО 1-7/2018 г.” на производствената площадка на „Монбат“

АД в гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1077

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 04.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 16.08 КБ
Тегления: 981

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059009, 059010, 059011, 059012, 059013, 059015, 059016, 059017, 059020 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М.А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/08/2020
Промяна: 03/08/2020
Размер: 13.75 КБ
Тегления: 915
ИП „Винарска изба, гараж, апартаменти за гости, заведение за хранене и трафопост” в ПИ с идентификатор 17422.114.28 по КККР на с. Градец, общ. Видин с възложител: „ИВЕЛ – М“ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2020
Промяна: 03/06/2020
Размер: 13.55 КБ
Тегления: 953

ИП „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци от находище

„Дългата поляна” в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово”,

с възложител: „Индустриални минерали – БГˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2018
Промяна: 04/05/2018
Размер: 13.35 КБ
Тегления: 1273

ИП „Възстановяване на рибното стопанство и отглеждане на сладководни риби в него – шаран, толстолоб, бял амур и пъстървови рибиˮ в имот с № 000171, местност Шошенци, землище на с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново, с възложител: „Екотиера” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2018
Промяна: 09/05/2018
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 1297

ИП „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видовеˮ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.252 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Био Хербалс” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2018
Промяна: 01/06/2018
Размер: 13.21 КБ
Тегления: 1347

СЪОБЩЕНИЕ

за инвестиционно предложение (ИП) „Месопреработвателно предприятиеˮ

в УПИ ІІ, кв. 81 по плана на с. Студено буче, общ. Монтана с възложител: „Марков 1991” ЕООД

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.66 КБ
Тегления: 1264

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана информира за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2018
Промяна: 13/09/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1212

ИП „Изграждане на търговски комплекс” в ПИ с идентификатор 48489.18.673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Крид” ООД

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/12/2018
Промяна: 28/12/2018
Размер: 13.31 КБ
Тегления: 1228

ИП „Създаване на рибно стопанство за пъстърва” в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест” ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/08/2019
Промяна: 27/08/2019
Размер: 18.81 КБ
Тегления: 1082

ИП „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R3 по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУОˮ в ПИ с идентификатор 03928.514.88 по КККР на гр. Берковица (адрес: ул. „Антон Страшимировˮ № 1, гр. Берковица), с възложител: „Видира – Българияˮ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 4 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx