Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 29.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2019
Промяна: 29/07/2019
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 1059

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 10971.47.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, с възложител „Фрукт – Н“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 27.05.2020

топ!
Дата на публикуване: 27/05/2020
Промяна: 27/05/2020
Размер: 13.47 КБ
Тегления: 948

ИП „Изграждане на рибовъдна ферма” в поземлен имот 1615, кв. 109 по плана на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „СИЛУРИСˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1087

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2019
Промяна: 23/08/2019
Размер: 15.92 КБ
Тегления: 1094

ИП „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик,

с възложител СД „ЛАФ – Велизаров и СИЕ“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 1064

ИП „Изграждане на площадка за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук” в ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 21.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2020
Промяна: 21/04/2020
Размер: 16.06 КБ
Тегления: 994

ИП „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборски тор от отглежданите свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 52283.420.36 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Новоселци, общ. Видин, с възложител „Адан-Н“ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.12.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 19.12.2019

топ!
Дата на публикуване: 19/12/2019
Промяна: 19/12/2019
Размер: 13.42 КБ
Тегления: 1039

ИП „Изграждане на винарска изба” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана

С възложител: "Агротранс - Монтана" ЕООД, гр. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/06/2020
Промяна: 17/06/2020
Размер: 16.26 КБ
Тегления: 958

ИП „Отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация“ в язовир „Чернила“, находящ се в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Фиш Инвест“ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2020
Промяна: 17/02/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 1021

ИП „Доставка и монтаж на оборудване за винопроизводството и пречиствателна станция за винарска изба „Магура” АД, с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видинˮ, с възложител: „Магураˮ АД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 16.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 13.46 КБ
Тегления: 1001

ИП „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 44238.508.42 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Аркусˮ АД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19-2

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.34 КБ
Тегления: 1057

ИП „Отглеждане и развъждане на риба (аквакултури)” в язовир Ягодник, находящ се в землището на с. Студено буче, общ. Монтана и прилежащите му басейни

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.11.19 г. -1

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 13.3 КБ
Тегления: 1056

ИП „Отглеждане и развъждане на риба” в язовир Д-р Йосифово, находящ се в землището на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 14.10.2021 г.

Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 16.17 КБ
Тегления: 64

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 13.04.2020

топ!
Дата на публикуване: 13/04/2020
Промяна: 13/04/2020
Размер: 13.57 КБ
Тегления: 1021

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „Китекс Металˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 12.06.2020

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2020
Промяна: 12/06/2020
Размер: 13.53 КБ
Тегления: 937

ИП „Производствена сграда с административна част” в УПИ V-158, кв. 35 по плана на гр. Видин (ПИ с идентификатор 10971.511.158 по КК), Западна складова зона

възложител: „КОМАНД“ ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx