Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 19.17 КБ
Тегления: 979

ИП „Рекултивация на депо за строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 10971.510.714 по КККР на гр. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2019
Промяна: 24/09/2019
Размер: Празно
Тегления: 976

ИП за обект „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2019
Промяна: 23/08/2019
Размер: 15.92 КБ
Тегления: 976

ИП „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик,

с възложител СД „ЛАФ – Велизаров и СИЕ“.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 974

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун – поземлен имот № 000851 по КВС на землище гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645, местност „Дъбравата“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 972

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2020
Промяна: 04/02/2020
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 970

ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 07510.303.51 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител „Минерална вода - Ком“ ЕАД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 966

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 27.8.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/08/2019
Промяна: 27/08/2019
Размер: 18.81 КБ
Тегления: 965

ИП „Осъществяване на дейност по рециклиране на неопасни пластмасови отпадъци с код R3 по Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ЗУОˮ в ПИ с идентификатор 03928.514.88 по КККР на гр. Берковица (адрес: ул. „Антон Страшимировˮ № 1, гр. Берковица), с възложител: „Видира – Българияˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 21.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2020
Промяна: 21/01/2020
Размер: 15.95 КБ
Тегления: 965

ИП „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 44238.507.1 по КККР на гр. Лом, с възложител Клон ТП на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 18.61 КБ
Тегления: 964

ИП „Цех за пелети с капацитет 600 кг/ч (преустройство на съществуваща производствена сграда и пристрояване към нея)ˮ в поземлен имот с кад. № 1004, кв. 39 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци, с възложител: „Хот Пелетˮ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 15.11.2019 г. - 3

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2019
Промяна: 15/11/2019
Размер: 15.83 КБ
Тегления: 960

ИП „Цех за студено поцинковане на метални изделия“ в УПИ VII-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, общ. Брегово

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 09.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/07/2019
Промяна: 09/07/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 956

ИП „Малка мандра за производство на сирене и кисело мляко“ в имот с № 000105, землище на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител С. Г.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.07.2019 - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 956

ИП „Изграждане на площадка за разполагане и функциониране на инсталация за сепариране на неопасни отпадъци, с включено временно съхранение на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук” в ПИ с идентификатор 10971.162.1 по КК и КР на гр. Видин

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2019
Промяна: 21/06/2019
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 950

ИП „Изграждане на ваканционно селище“ в имот с № 209004, землище на с. Милчина лъка, общ. Грамада, с възложител Ю. Й.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 23.07.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2019
Промяна: 23/07/2019
Размер: 15.85 КБ
Тегления: 947

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазин“ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, с възложител Н. А.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx