Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал.9, т. 1 от 24.09.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2019
Промяна: 24/09/2019
Размер: Празно
Тегления: 1085

ИП за обект „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.02.2020

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2020
Промяна: 04/02/2020
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 1085

ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 07510.303.51 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител „Минерална вода - Ком“ ЕАД

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 26.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2020
Промяна: 26/02/2020
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1085

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун – поземлен имот № 000851 по КВС на землище гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645, местност „Дъбравата“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 25.07.2019

топ!
Дата на публикуване: 25/07/2019
Промяна: 25/07/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1087

ИП „Изграждане на кариери за добив на строителни материали в концесионна площ „Лемище” (225,009 дка), землище на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 19.17 КБ
Тегления: 1088

ИП „Рекултивация на депо за строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 10971.510.714 по КККР на гр. Видин, с възложител: Община Видин.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 26.08.2019 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2019
Промяна: 26/08/2019
Размер: 18.61 КБ
Тегления: 1091

ИП „Цех за пелети с капацитет 600 кг/ч (преустройство на съществуваща производствена сграда и пристрояване към нея)ˮ в поземлен имот с кад. № 1004, кв. 39 по плана на с. Василовци, общ. Брусарци, с възложител: „Хот Пелетˮ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.08.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/08/2019
Промяна: 23/08/2019
Размер: 15.92 КБ
Тегления: 1094

ИП „Изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на производствено предприятие“ в поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик,

с възложител СД „ЛАФ – Велизаров и СИЕ“.

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 09.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 09.01.2020 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/01/2020
Промяна: 09/01/2020
Размер: 12.74 КБ
Тегления: 1096

ИП „Изграждане на месодобивно предприятие с производствен капацитет 10,5 т свинско трупно месо на ден“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата.

Краен срок за подаване на възражения и изразяване на становища е 17, 30 часа на 24.01.2020 г.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.33 КБ
Тегления: 1101

„Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в поземлен имот с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2019
Промяна: 06/03/2019
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 1105

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване – разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци”, в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 1110

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия” в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2019
Промяна: 26/03/2019
Размер: 15.24 КБ
Тегления: 1126

ИП „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, СПЗ, по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ЕООД – ОП Монтана.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/04/2019
Промяна: 15/04/2019
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 1128

ИП „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 1132

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2019
Промяна: 08/02/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 1134

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М. А.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 7 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx