Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления | [ Низходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 695

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-1 и ТК-2 за отглеждане на аквакултури в ПИ с идентификатори 22530.15.179, 22530.15.252, 22530.15.254 и 22530.15.255 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2020
Промяна: 15/12/2020
Размер: 13.72 КБ
Тегления: 696

ИП „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: Б. А.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/12/2020
Промяна: 03/12/2020
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 702

ИП "Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло” на площадка с обща площ 4752 м2 в поземлени имоти с идентификатори 48489.5.160 (УПИ XXXV, кв. 1), 48489.5.161 (УПИ XXXVI, кв. 1) и 48489.5.162 (УПИ XXXVII, кв. 1) по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 730

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овце в ПИ с идентификатори 22530.15.195, 22530.15.196 и 22530.15.197 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020

топ!
Дата на публикуване: 23/10/2020
Промяна: 23/10/2020
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 748

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарна Лопушнаˮ АД с обща площ 274,5 дкаˮ, находящи се в землищата на с. Безденица и с. Вирове, обл. Монтана

възложител: „Винарна Лопушна” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2020
Промяна: 13/10/2020
Размер: 18.49 КБ
Тегления: 750

ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин”, с възложител: община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 16.14 КБ
Тегления: 753

ИП „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2020
Промяна: 17/09/2020
Размер: 14.01 КБ
Тегления: 757

ИП „Комплексна програма за повишаване на ефективността, затваряне на производствения цикъл за получаване на висококачествен продукт в технологичен процес, отговарящ на европейските изисквания за безопасност и качество на работна среда на обект Свинеферма „Дунавци” в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата

възложител: „Акма Трейд Лимитид“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 18.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2020
Промяна: 18/08/2020
Размер: 16.34 КБ
Тегления: 762

ИП „Цех за обработка на обла дървесина и производство на палети и цех за производство на пелети“ в поземлен имот с идентификатор 21436.1.74 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Добри дол, общ. Лом, с възложител П. Кръстев.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 18.09.2020 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от 18.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/09/2020
Промяна: 18/09/2020
Размер: 18.44 КБ
Тегления: 766

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 94,075 дка /нетна площ 88,340 дка/, с местонахождение землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, община Видин”, с възложител: „Видинска Винарска компанияˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 08.09.2020

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2020
Промяна: 08/09/2020
Размер: 13.86 КБ
Тегления: 767

ИП „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огостаˮ в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана

възложител: „ИХТИС 33” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 768

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „РЕБЕЛˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2020
Промяна: 25/09/2020
Размер: 13.73 КБ
Тегления: 770

ИП „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомля” находящ се в землището на с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: ППЗК „ПРОГРЕС 97ˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2020
Промяна: 17/08/2020
Размер: 13.87 КБ
Тегления: 776

ИП „Частично преустройство и разширение на съществуваща сграда в Кланичен пункт” в поземлен имот с идентификатор 67310.52.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сливата, общ. Лом

с възложител: „Алексия 2002” оод

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.08.2020

топ!
Дата на публикуване: 26/08/2020
Промяна: 26/08/2020
Размер: 16.3 КБ
Тегления: 779

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в язовир „Липненска река“ в землището на с. Липен, общ. Монтана, с възложител „Вибел - 2015“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 3 от 11

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx