Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение за ИП от 06.07.2020 г. Съобщение за ИП от 06.07.2020 г.

нов!
Дата на публикуване: 06/07/2020
Промяна: 06/07/2020
Размер: 717.79 КБ
Тегления: 5

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана обявява инвестиционното предложение на „ТРЕЙС АНГЪС ФАРМˮ ООД „Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни (ЕПЖ)ˮ в ПИ с идентификатор 21840.95.573 по кадастралната карта (КК) на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана

Уведомление за ИП от 29.06.2020 г. Уведомление за ИП от 29.06.2020 г.

Дата на публикуване: 01/07/2020
Промяна: 01/07/2020
Размер: 3.01 МБ
Тегления: 11

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „АДАН - Н“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Инвестиции за оборудване /инсинератор/ в биосигурност и превенция от заразяване в отговор на новите изисквания за отглеждане на животни в свинеферма с. Новоселци“, находяща се в ПИ с идентификатор 52283.420.35 по КК и КР, с. Новоселци, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 26.06.2020 г. Уведомление за ИП от 26.06.2020 г.

Дата на публикуване: 30/06/2020
Промяна: 30/06/2020
Размер: 184.34 КБ
Тегления: 8

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана обявява инвестиционно предложение „Животновъдна ферма за едър рогат добитък” в ПИ с идентификатор 68179.33.82 по КК и КР на с. Спанчевци, общ. Вършец.

 

Съобщение за ИП, по чл. 95 от ЗООС от 15.06.2020 г. Съобщение за ИП, по чл. 95 от ЗООС от 15.06.2020 г.

Дата на публикуване: 15/06/2020
Промяна: 15/06/2020
Размер: 11.71 КБ
Тегления: 33

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙД“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващи водовземни съоръжения ТК-1 и ТК-2 за отглеждане на аквакултури в ПИ 22530.15.179, 22530.15.252, 22530.15.254 и 22530.15..255 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, собственост на „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙД“ ЕООД“.

 

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 04.06.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 04.06.2020 г.

Дата на публикуване: 04/06/2020
Промяна: 04/06/2020
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 43

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Производствена сграда с административна част“ в УПИ V-158, кв. 35, Западна складовазона по плана на гр. Видин, с възложител „Команд“ ЕООД.

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 19.05.2020 г. Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 19.05.2020 г.

Дата на публикуване: 19/05/2020
Промяна: 19/05/2020
Размер: 12.23 КБ
Тегления: 67

ИП   „Отглеждане на зарибителен материал и риба за консумация” в язовир „Чернила”, находящ се в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител "Фищ Инвест" ООД

 

Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 16.04.2020 г. - 2 Съобщение по чл. 95, ал.1 от ЗООС от 16.04.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 12.18 КБ
Тегления: 133

ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други целиˮ в УПИ ІІ-000030 по плана на с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Бонония Естейт“ ООД

съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС - 16.04.2020 г. съобщение по чл. 95, ал. 1 от ЗООС - 16.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2020
Промяна: 16/04/2020
Размер: 12.32 КБ
Тегления: 134

ИП: „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци от находище „Дългата поляна“ в землищата на с. Септемврийци и с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Индустриални минерали - БГ“ ЕООД

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 09.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 11.84 КБ
Тегления: 145

Инвестиционно предложение за откриване на площадка за третиране на отпадъци, находяща се в землището на с. Николово, общ. Монтана с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР. На площадката ще се извършват следните дейности: събиране, сортиране и балиране на хартия и пластмаса, ръчно сортиране на стъкло; изкупуване и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали; събиране и разглобяване на излезли от употреба моторни превозни средства и електрическо и електронно оборудване

Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 02.04.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2020
Промяна: 02/04/2020
Размер: 13.7 КБ
Тегления: 146

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Експлоатация на инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и от фармацевтични производстваˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.408 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Огоста 2017ˮ оод.

Съобщение по  чл.95, ал.1 от ЗООС - 30.03.2020 г. Съобщение по чл.95, ал.1 от ЗООС - 30.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/03/2020
Промяна: 30/03/2020
Размер: 11.85 КБ
Тегления: 151

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на асфалтова база”, в ПИ с идентификатор 17734.78.89 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри, землище с. Гранитово, общ. Белоградчик, обл. Видин.

30.03.2020 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „АДАН – Н“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на съоръжение /лагуна/ за временно съхранение на оборски тор от отглеждане на свине в съществуваща свинеферма с. Новоселци”.

30.03.2020 г.

Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г. Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 20.03.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2020
Промяна: 20/03/2020
Размер: 12.46 КБ
Тегления: 149

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за промишлено водоснабдяване на производствени мощности“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.379 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „Емко“ ООД

Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 2 Съобщения по чл.95,ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 11.96 КБ
Тегления: 148

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 6,752 кв.м.

13.03.2020 г.

Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1 Съобщения по чл.95, ал.1 от ЗООС от 13.03.2020 г. - 1

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2020
Промяна: 13/03/2020
Размер: 11.91 КБ
Тегления: 149

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КИТЕКС МЕТАЛ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредирани), компактиране на отпъдъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковни и други на площадки в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по ККи КР на гр. Видин, на площадка с площ 306 кв.м.

13.03.2020 г.

Съобщ. по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 18.02.2020 г. Съобщ. по чл. 95, ал. 1 от ЗООС от 18.02.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2020
Промяна: 18/02/2020
Размер: 11.75 КБ
Тегления: 206

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Интер Еко“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Инсталация за преработка и рециклиране на промишлени отпадъци /РЕ ленти и парчета от процеса на рециклиране на акумулатори/“ и „Инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси”, в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Лом.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx