Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 16 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

Дата на публикуване: 23/06/2020
Промяна: 23/06/2020
Размер: 135 КБ
Тегления: 17

ИП „Промяна предназначение на ПИ 03928.14.58 в землището на град Берковица, община Берковица, област Монтана, местност Блеов чифлик“, с възложител: община Берковица

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

Дата на публикуване: 02/06/2020
Промяна: 02/06/2020
Размер: 995.19 КБ
Тегления: 54

Решение № МО 15 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за ПУП – ПРЗ на ПИ с идентификатор 10971.61.15 по КК и КР на гр. Видин, м. Герена, обл. Видин, с възложител: „Булпетрол Инвест” ООД.

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство

Дата на публикуване: 29/05/2020
Промяна: 29/05/2020
Размер: 1.37 МБ
Тегления: 57

Решение № МО 14 – П/2020 г. за прекратяване на административното производство по внесеното от „ДИ ТРАНС ВД” ЕООД, гр. София уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, автомивка и обслужваща сграда към съществуваща газстанцияˮ в ПИ с идентификатори 10971.502.1050 и 10971.502.1049 по КК и КР на гр. Видин.

Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

Дата на публикуване: 21/05/2020
Промяна: 21/05/2020
Размер: 1.16 МБ
Тегления: 70

Решение № МО 13 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица”, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „ФИШ ХАУС ЛЮАС” ООД, гр. Видин.

Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

Дата на публикуване: 14/05/2020
Промяна: 14/05/2020
Размер: 325.02 КБ
Тегления: 78

Решение № МО 12– П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други)” на площадка с площ от 306 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „КИТЕКС МЕТАЛ” ЕООД.

Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 04/05/2020
Промяна: 04/05/2020
Размер: 413.21 КБ
Тегления: 104

Решение № МО 11 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ИП: „Инсталация за вакуумна нискотемпературна каталитична газификация на RDF и пластмаси и индиректното им превръщане в електрическа енергия и когенерация на студ и топлина” в част от поземлени имоти с идентификатори 10971.510.157 и 10971.510.158 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС 1” АД, гр. София.

Решение № МО 10 - П2020 г. за прекратяване на административно производство по внесено уведомление за ИП Решение № МО 10 - П2020 г. за прекратяване на административно производство по внесено уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2020
Промяна: 10/04/2020
Размер: 295.86 КБ
Тегления: 165

Прекратяване на административното производсво по внесено от „Белвал“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за любителски риболов“ в поземлени имоти с идентификатори 38488.1.653 и 38488.1.833 по КККР на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново.

Решение № МО 9 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 9 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2020
Промяна: 09/04/2020
Размер: 2.25 МБ
Тегления: 162

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси” в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „България Рисайкълс” ООД

Решение № МО 8 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 8 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 03/04/2020
Промяна: 03/04/2020
Размер: 143.98 КБ
Тегления: 163

„Откриване на площадка за третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Дойче Груп“ ЕООД

Решение № МО 7 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 7 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2020
Промяна: 12/03/2020
Размер: 310.54 КБ
Тегления: 192

„Изграждане на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения – газоразпределителна мрежа (ГРМ) за захранване на консуматори на природен газ в урбанизираната част на територията на гр. Монтанаˮ с възложител: „Овергаз мрежиˮ АД

Решение № МО 6 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 6 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2020
Промяна: 06/03/2020
Размер: 2.1 МБ
Тегления: 208

Решение № МО 6 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Сграда за отглеждане на 400 кози и свързани с това допълнителни постройки” в поземлен имот с № 023007, местност Нерезине, землище на с. Чифлик с ЕКАТТЕ 81459, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ЕКОСТРОЙ К2ˮ ЕООД.

Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2020
Промяна: 04/03/2020
Размер: 1.61 МБ
Тегления: 225

Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци в находище „Гладно поле”, землищата на гр. Вълчедръм и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”, с възложител: „ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ” ЕООД, гр. София.

Решение № МО 4 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 4 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2020
Промяна: 02/03/2020
Размер: 1012.16 КБ
Тегления: 226

 Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) в обхват УПИ ІІ – „за бригадирски лагерˮ, кв. 144, гр. Брегово, обл. Видин.

Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2020
Промяна: 02/03/2020
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 225

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.31.23 с предназначение „земеделска земяˮ и част от имот с идентификатор 10971.514.3 с предназначение „пасища, мериˮ за промяна пред-назначението им в „за производствени дейностиˮ

Решение № МО 2 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 2 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 27/02/2020
Промяна: 27/02/2020
Размер: 124.87 КБ
Тегления: 223

ИП „Отвеждащ канал на води от миячно-пресевна и сортировъчна инсталация, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12543.918.21 и пречиствателни съоръжения към нея в ПИ с идентификатор 12543.918.19 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтанаˮ на ЕТ „Катерина – Георги Евденовˮ

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx