#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

Вид услуга

Необходими документи

Срок

Такса

ОВОС и ЕО

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на инвестиционно предложение трябва да предприеме за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или Решение по ОВОС

1. Уведомление за инвестиционно предложение

2.  Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

3. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

4. Други документи по преценка на уведомителя:

4.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

4.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

5. Електронен носител – 1 бр.

чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

3. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

чл. 93, ал. 3 от ЗООС

30 дни

500 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Издаване на Решение по ОВОС 

1. Искане за издаване на решение по ОВОС

2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.

3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.

4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.

5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.

6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.

7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.

8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.

9. Писмена декларация на експертите, подписана лично, че:

а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС за завършено висше образование, степен „магистър“;

б) не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;

в) познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи.

10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.

13. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

чл. 99, ал. 2 от ЗООС

до 45 дни

след провеждане на общественото обсъждане

1200 лв.

задължителна ОВОС

чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

700 лв.

след решение „да се извърши ОВОС”

чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО или Становище по ЕО

1. Уведомление за изготвяне на план/програма

2. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.

3. Електронен носител – 1 бр.

чл. 8, ал. 2 от Наредбата за ЕО

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

2. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

3. Електронен носител – 1 бр.

чл. 85, ал. 4 и 5 от ЗООС

30 дни

400 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите

Издаване на  Становище по ЕО на планове и програми

1. Искане за издаване на становище по ЕО

2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и:

2.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

2.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.

3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.

5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

чл. 82, ал. 4 от ЗООС

30 дни

600 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите

Вид услуга

Необходими документи

Срок

Такса

ОВОС и ЕО

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на инвестиционно предложение трябва да предприеме за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или Решение по ОВОС

1. Уведомление за инвестиционно предложение

2.  Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

3. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

4. Други документи по преценка на уведомителя:

4.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

4.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

5. Електронен носител – 1 бр.

чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

3. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

4. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

чл. 93, ал. 3 от ЗООС

30 дни

500 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Издаване на Решение по ОВОС 

1. Искане за издаване на решение по ОВОС

2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.

3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.

4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.

5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.

6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.

7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.

8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.

9. Писмена декларация на експертите, подписана лично, че:

а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС за завършено висше образование, степен „магистър“;

б) не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;

в) познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи.

10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.

11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.

13. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

чл. 99, ал. 2 от ЗООС

до 45 дни

след провеждане на общественото обсъждане

1200 лв.

задължителна ОВОС

чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

700 лв.

след решение „да се извърши ОВОС”

чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО или Становище по ЕО

1. Уведомление за изготвяне на план/програма

2. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.

3. Електронен носител – 1 бр.

чл. 8, ал. 2 от Наредбата за ЕО

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

2. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

3. Електронен носител – 1 бр.

чл. 85, ал. 4 и 5 от ЗООС

30 дни

400 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите

Издаване на  Становище по ЕО на планове и програми

1. Искане за издаване на становище по ЕО

2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и:

2.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

2.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.

3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.

5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

чл. 82, ал. 4 от ЗООС

30 дни

600 лв.

чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx