Детайли за Важно:

СобственостСтойност
Име:Важно:
Описание:

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г. )

РИОСВ- Монтана напомня на операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на ЗООС, че съгласно чл. 103, ал. 1 имат задължение да извършат класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по Приложение № 3 и да документират извършената класификация по образец съгласно Приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.)

В случай, че предприятието/съоръжението се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде до министъра на околната среда и водите уведомление за извършената класификация по чл. 103, ал.2 от ЗООС.

Операторът на предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, но не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал въз основа на извършена класификация в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС, изготвя и поддържа в наличност доклад от извършената класификация и го предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от ЗООС.

Докладът се изготвя и документира по образец съгласно приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Формата и съдържанието на документите по Глава 7, Раздел І на ЗООС са определени в Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Информация за изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС може да намерите на интернет страницата на Министерството на околната среда в съответните раздели и подраздели: „Химични вещества“/ „Севезо“.

Файл:Важно-за операторите-севезо.doc
Размер: 90.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 16/02/2017 17:25
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:2793 Тегления
Последна промяна на: 17/02/2017 09:32
Страница: