Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

І. Наименование на административната услуга

Становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на доклада за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятия/съоръжение, класифицирано с нисък рисков потенциал.

ІІ. Правно основание

Чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, изм. и доп. ДВ бр.12/03.02.2017 г.)

ІІІ. Характеристика

Цел: Издаването на становището дава право на оператора да въведе предприятието/съоръжението в редовна експлоатация.

Предмет: Предоставя се становище, което е индивидуален административен акт.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга: няма.

IV. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи: РИОСВ – Монтана.

Заявител, задължено лице: Юридически лица.

Необходими документи: Предхождащ документ - уведомление за класификация на предприятие/съоръжение съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС, което се подава до министъра на околната среда и водите и последващ документ в РИОСВ – ДППГА – на хартиен и електронен носител в два еднообразние екземпляра, заедно с копие от документ за платена такса.

Вътрешен ход на процедурата: След постъпването, документите се проверяват и при необходимост се съгласуват с други компетентни органи- РДПБЗН, ОД МВР, ДИТ и кметовете на общини, на чиято територия е разположен обекта. При несъответствия и непълноти, следва в едномесечен дрок операторът да предостави коригиран ДППГА. След предприемането на всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на последствията от аварии, директорът на РИОСВ излиза със становище. Формата и съдържанието на ДППГА се изготвят съгласно Приложение № 2 към чл. 11 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5, 19.01.2016 г.).

Действия на компетентния орган: По посочените в ЗООС срокове. Становището е необходим документ за въвеждане на предприятието/съоръжението в редовна експлоатация.

Такси: Таксата за издаване на становището е в размер на 200 лв. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Резултат от процедурата: Издаване на становище.

Срокове за валидност на издадения акт: Няма. При планирани изменения или разширения в предприятията с нисък рисков потенциал следва да се преразгладат документите и информацията по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 3 от Наредбата предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5, 19.01.2016 г.).

Действия, които правните субекти трябва да предприемат при изгубване и унищожаване на акта: Операторът може да изиска копие на оригинала, при липса на промяна в обстоятелствата.

Основания и ред за отнемане на издаден административен акт: Няма.

V. Образци и формуляри

Формата и съдръжавието на ДППГА ДППГА се изготвят съгласно Приложение № 2 към чл. 11 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за огрраничаване на последствията от тях (обн. ДВ бр. 5, 19.01.2016 г.).

Ръководство за изготвяне на Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии и въвеждане на Система за управление на мерките за безопасност

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx