Критерии за резултатите от провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт", ИРМ-Видин

Печат
ПДФ

Комисията определи следните критерии за резултатите от провеждане на конкурса за държавен служител за длъжността „младши експерт”, дирекция „КПД“, отдел „ПД“ , направление „Специализирани регистри“ в РИОСВ – Монтана, изнесено работно място в гр. Видин.

1. Да бъдат разработени 3 варианта на тест, изготвени съобразно изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Тестът да се състои от 30 въпроса, всеки от които с посочени 3 възможни отговора и само един верен отговор. Всеки верен отговор носи по една точка. Максималният брой точки, които всеки кандидат може да получи при правилни отговори на всички въпроси, е 30 точки.
Тестът се счита за успешно издържан и кандидатът се допуска до интервю при резултат минимум 23 /двадесет и три/ точки.

2. Изпитният тест да включва въпроси от следните области:
- Екологичното законодателство;
- Професионалната област на длъжността;
- Устройство и функциониране на администрацията.

Нормативни актове, които кандидатите трябва да познават за теста:
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за управление на отпадъците; Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за биологичното разнообразие, Закона за лечебните растения, Закона за защита от шума в околната среда и др. секторни закони и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда,
- Правилник за устройството и дейността на РИОСВ;
- Закон за държавния служител;

3. Изпитният тест с допуснатите кандидати да се проведе на 30.08.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация – Видин, ул. „Дунавска” № 6, ет. 1. Срок за решаване на теста от кандидатите – 45 /четиридесет и пет/ минути. След проверка на тестовете от конкурсната комисия, при успешно преминат изпитен тест интервюта с кандидатите да се проведат в рамките на същия работен ден.

4. При провеждане на интервюто всеки член на комисията оценява по пет степенната скала следните 7 компетентности на кандидатите:
- Аналитична компетентност;
- Ориентация към резултати;
- Работа в екип;
- Комуникативна компетентност;
- Фокус към клиента (вътрешен/външен);
- Професионална компетентност;
- Дигитална компетентност.

Преценката се извършва по 5-степенна скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността

Оценката от интервюто е средно аритметична стойност от оценките, поставени от отделните членове на конкурсната комисия. Минималният резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто е 4.

5. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията определя следните коефициенти при формирането на окончателния резултат на кандидатите:
• Резултатът от изпитния тест се умножава с коефициент 3.
• Резултатът от интервюто се умножава с коефициент 3.

6. Крайният резултат на кандидата е сбор от точките, получени при изпълнение на условията, посочени в т. 5.
Максимално възможен краен резултат от конкурса – 105 точки.

7. В крайния протокол от проведения конкурс, комисията класира до трима кандидати и предлага на Директора на РИОСВ да проведе събеседване с тях, за евентуално назначаване на един от тях на свободната длъжност.

Председател на конкурсната комисия:


       /П/
..................

Дата: 24.08.2023 г.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx