08
Март
2023

РИОСВ – Монтана извърши 76 проверки през пъвите два месеца от годината

През януари и февруари на 2023 г. експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 76 проверки на 44 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 51 планови и 25 извънредни. От извършените извънредни проверки 10 са по постъпили 16 сигнали и жалби. В резултат от извършените проверки са дадени 69 предписания.

Съставен е един акт за установено административно нарушение. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 4 900 лв. С наказателни постановления са наложени и 3 текущи санкции по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 245,52 лв. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са в размер на 1280 лв., а от еднократни и текущи санкции – 1898,37 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 222 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени в землището на гр. Белоградчик и с. Градец, общ. Видин, на площ около един декар.

Спасени са 5 защитени птици от вида мишелов и ястреб, които са изпратени в центрове за наблюдение и лечение.

Взето е участие в 3 Държавно приемателни комисии, за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на обл. Видин и обл. Монтана.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx