09
Юли
2024

РИОСВ – Монтана извърши 72 проверки през юни 2024 г. в рамките на контролната дейност

През юни 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 72 проверки на 81 обекта, от които 62 проверки са планови и 10 са извънредни.12 от плановитепроверки са направени от парковата охрана на Резерват Чупрене. Съставени са два акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени актове на обща стойност 2 380 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 2 000 лв.

През отчетния период. е отменена една текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект. Няма наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. Ддадени са две предписания - едно в протокол от проверка и еднос писмо на РИОСВ - Монтана. Постъпили са суми от глоби и имуществени санкции в размер на 1 120 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 376,75 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН няма постъпили суми.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 102 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат отосъществената контролна дейност са почистени три замърсени терена на територията на гр. Белоградчик на площ от около 2 дка.

Взето е участие в една Държавно - приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията