05
Септември
2023

РИОСВ – Монтана извърши 115 проверки през август 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец август 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 115 броя проверки на 95 обекта, от които 93 броя планови (в т. ч. 20 броя планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 22 броя извънредни. Съставени са 8 броя АУАН за нарушения на екологичното законодателство. С резолюция на директора на РИОСВ – Монтана е прекратен 1 брой АНП по съставен АУАН. За периода е сключено 1 брой споразумение по съставен АУАН. Издадени са 2 броя наказателни постановления на обща стойност 32000,00 лв. През м. август 2023 г. няма наложени и/или променени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС. Дадени са 6 броя предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции 70,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 300,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени два терена в землището на гр. Лом, замърсени със смесени битови отпадъци.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 4 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел.

Взето е участие в 3 Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи 2 на територията на област Виидин и един на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията