05
Ноември
2021

Приключи техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик

Приключи техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик

Експерти на РИОСВ – Монтана участваха в комисии за приемане на техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик.

Двата терена са включени в наказателната процедура срещу РБългария за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общински депа.

Дейностите са приключени успешно, като е извършено почистването на терените, предепониране на отпадъци, оформяне тялото на отпадъците и полагане на горни изолиращи екрани. Изградени са газоотвеждащи системи и системи за контрол и мониторинг на параметрите на околната среда.

Следващият етап е изпълнение на Биологична рекултивация, която е с продължителност 36 месеца и включва затревяване на терените, засаждане на храстовидна растителност, залесяване и вегетационни грижи.

Проектите са финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx