#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

01
Март
2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за Приключване на Дейност № 2

Приключване на Дейност № 2 от проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността, че Дейност № 2 „Провеждане на предварителни и теренни проучвания с цел локализиране на инвазивните видове в природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и избор на методи за отстраняване на инвазивните видове“ е приключила.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Изпълнителят по Дейност № 2 е извършил предварителни и теренни проучвания на остров Цибър и е изготвил „Доклад от проведените предварителни и теренни проучвания, отразяващ състоянието на ЗЗ „Цибър“, включващ мерки, методи и дейности целящи отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове, с цел подобряване на състоянието на местообитанието. В доклада са отразени данните от проведените предварителни и теренни проучвания, като на база на извършените анализи са избрани методи и дадени препоръки за отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове. Предложени са местни растителни видове, с които да се залесят местата, заети от инвазивни/интродуцирани видове.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx