17
Ноември
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“

 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейност №4 от обществената поръчка е разделена на две поддейности:

- поддейност №4.1 –„Изрязване и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa)“;

- поддейност №4.2 –„Прекършване цветовете и изнасяне семената на аморфата (Amorfa fruticosa)“.

Поддейност №4.1 бе извършена за периода от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

Работата по изпълнение на поддейност №4.1 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника в това число 2 (двама) специалисти моторен трион. Работата се ръководеше от инженер лесовъд – експерт залесяване, подпомаган от техник-лесовъд. По време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

За изпълнение на работата бяха използвани 2 (два) броя моторни триона, брадви и други ръчни инструменти.

Като първа стъпка от изпълнението на поддейност №4.1 бяха обозначени с траен знак на терена реперните точки на 6-те площи, предвидени за работа в Доклад, отразяващ състоянието на защитена зона „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“ и Технологичен план за залесяване. Това бе изпълнено от ГИС специалиста на екипа, в присъствието на техник-лесовъда. Реперните точки на площи от 1 до 6 включително бяха обозначени на терен с траен знак. Извършено беше повторно измерване на общата площ. Установи се, че общата площ е 62.0 дка, което отговаря на предвидената площ в Технологичния план за залесяване.

Извършено беше изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa) по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. В зависимост от дебелината на стъблата на аморфата, стъблата и се изрязваха с моторен трион, брадва или ръчна (лозарска) ножица. В площи №4, №5 и №6, поради малката пълнота на наличния дървостой, аморфата беше с най-голяма пълнота и гъстота и най-добре развита. В тези площи бяха положени неимоверни усилия от страна на работниците по изрязване стъблата на аморфата. По едрите стъбла на аморфата бяха изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“, а останалите струпани на малки купчини на подходящи места, в зависимост от теренните условия. Спазено бе изискването дървесната маса да не се струпва в заливаеми участъци, в т. ч. в затоните. В площи №1, №2 и №3 поради по-голямата склопеност на дървостоя, броя и големината на аморфата бе значително по-малък, което от своя страна улесни работата. Едновременно с изрязването се извърши и изкореняване на кореновата система на аморфата. Изкореняването се извърши на ръка, там където е възможно или с помощта на ръчни инструменти: кирки и копачи. Особеностите на кореновата система на аморфата, богата и силно разпространена по дължина и дълбочина, много затрудняваха работата. Извършено бе изкореняване на аморфата по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. На много места изкореняването достигна и до 60 /шестдесет/ сантиметра дълбочина. Извършено бе старателно почистване на изкоренилището, поради възможна поява на коренови издънки. Събраните корени бяха нарязани на малки парчета, събрани в чували и изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“.

Във всяка една от площите наличните паднали мъртви дървета бяха нарязани на къси секции с моторен трион. Такива преобладават в площи №1, №2 и №3. Не се допусна отсичане на дървета, върху които има гнезда на защитени видове птици. Нарязаната мъртва дървесина бе събрана на малки купчини, разпръснати върху площите извън заливаемите участъци, в т. ч. затоните. Така събраната мъртва дървесина успешно ще играе ролята на биотопни дървета.

Поддейност №4.2 бе извършена за периода от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г.

В климатично отношение 2020 г. се характеризира с някои особености. Въпреки дъждовете през април и май 2020 г. остров „Цибър“ в т. ч. и поддържан резерват „Ибиша“ не бяха залети от водите на р. Дунав. През втората половина на юни, обаче в следствие на придошлите така наречени ,,черешови води“ острова беше залят в продължение на около 20 (двадесет) дни. Голямата влажност и високите температури благоприятстваха за бурното развитие на всички тревни и храстови видове на територията на поддържан резерват „Ибиша“. Тази климатична обстановка спомогна и за развитие на множество коренови издънки и семеначета на аморфата (Amorfa fruticosa).

По цялата площ на отдел 45,,в“ беше извършено изрязване и изкореняване на ново появилите се семеначета и дребни издънки на аморфата.

На същата площ беше извършено и събиране на семената и изрязване на цветовете на аморфата. Събраните семена и цветове бяха опаковани в чували, изнесени извън границите на остров ,,Цибър“.

За изпълнение на работата бяха използвани ръчни инструменти: брадви, ножици и други.

Работата по изпълнение на поддейност №4.2 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника. Въпреки трудните теренни и климатични условия (дъжд, кал, жега, комари и др.), по време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx