15
Юни
2020

Обявена е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Със Заповед № РД-374/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водиге е обявена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Актуална информация за защитената зона е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ – http://natura2000.moew.government.bg.

За повече информация

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx