09
Март
2023

Експерти на РИОСВ – Монтана проследиха състоянието на защитения растителен вид български ерантис в границите на защитена местност „Връшка чука“

На 02.03.2023 г. експерти на РИОСВ – Монтана посетиха защитена местност „Връшка чука“. Целите на проверката бяха в две направления – от една страна да се провери дали се спазва режима на управление на защитената територия, определен със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и от друга – да се извърши своеобразен „мониторинг” на местообитанието и на състоянието на популацията на растителния вид българския ерантис (представител на сем. Лютикови), за който е известно, че цъфти само в края на м. февруари в продължение на максимум три седмици, в зависимост от климатичните условия.

Защитената територия е обявена като природна забележителност през 1986 г., в последствие прекатегоризирана в „защитена местност” по критериите на Закона за защитените територии. Носи името на сухото каменисто възвишение – последен дял на Западна Стара планина с 892 м. н.в., разположено на границата ни с Р Сърбия, в земл. на с. Извор махала, общ. Кула. Защитената територия е с площ от 68,28 ха и е обявена с цел опазване на единственото в света находище на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgaricus), който е и балкански ендемит. В границите на защитената територия се срещат и други балкански ендемити като томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus) и ничичово прозорче (Potentilla nicicii), както и растителни видове като тъмнопурпурната метличина (Centaurea calocephala), понтийския пелин (Artemisia pontica), розовия божур (Paeonia mascula), йордановата камбанка (Campanula jordanovii) и др. Изброените видове са защитени според българското екологично законодателство, синхронизирано с изискванията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие.

Въпреки лошото време се установи, че екземплярите от популациите на българския ерантис са във фаза на цъфтеж, като една част от тях са прецъфтяли. Констатираха се и множество екземпляри от вида томасиниев минзухар, при които вегетацията също е започнала и екземпляри от вида пролетен минзухар и кукуряк. За останалите видове, вегетацията все още не е започнала, тъй като същите цъфтят през периода май – юни, поради което същите не се наблюдаваха.

При посещението на терен се установи, че информационната табела, указваща наличието на защитената местност е в добро състояние. Границите на защитената местност са маркирани с бяла и червена боя, която е ясно видима и отличима.

Не се констатираха нарушения в режимите, вписани в заповедта за обявяване на защитена местност „Връшка чука“, както и антропогенна намеса върху находището на защитения растителен вид български ерантис.

Връшка чука  Връшка чука   Връшка чука

Categories: Биоразнообразие

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx