06
Април
2020

До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ. бр.51/2014г, изм. и доп. бр.30/31.03.2020г./, Ви уведомяваме за следните нови регламентирани задължения:

Съгласно чл. 22, ал.4 от Наредба №1/2014г. /изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 31.03.2020г./ лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент №1013/2006г. и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация, са задължени да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент №1013/2006г., подписан в поле 12.

Съгласно чл. 22, ал.5 от Наредбата, в случай на превози на отпадъци от хартия и картон /с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01/, класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., или на пластмасови опаковки /с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39/, класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., лицата по ал.4, заедно с Приложение VII на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / не по-късно от деня на натоварване Декларация по образец, съгласно Приложение №51, с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци, съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Според чл.22, ал. 6 от Наредбата, в случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Съгласно чл. 16 от Регламент ЕО 1013/2006 г. и условията по съгласията, издадени по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, нотификаторите / лицата, свързани с трансграничния превоз/, следа да изпращат информация - Приложение I Б от Регламента, както следва: 3 дни преди началото на всеки превоз, 3 дни след получаване на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от 30 дни след завършване на окончателната операция по оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от една календарна година, след получаване на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.

Приложение I B, заедно с описните и писмено потвърждение за получени отпадъци и сертификат за оползотворяване от съоръженията, следва да се изпращат на ел. адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Приложения:

ДЕКЛАРАЦИЯ Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5

DECLARATION Annex 51 to art. 22, para. 5

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx