28
Март
2013

Работна среща в ОД на МВР Монтана на тема прилагане на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове

     На 28.03.2013 г. се проведе работна среща в ОД на МВР гр. Монтана с експерти от направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в РИОСВ – Монтана, инициирана от органите на икономическа полиция на тема методики за извършване на проверки на площадки за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали и центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
     Дискутира се контролната дейност по реда на Закона, разрешителен и регистрационен режим за операторите на площадки за ОЧЦМ и ИУМПС и възникнали проблеми по време на контролната дейност от страна на компетентните органи. Беше представен контролен лист за извършване на проверки, утвърден със заповед на Министъра на околната среда и водите.

27
Март
2013

РИОСВ – Монтана напомня 31 март 2013 г. е срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците за 2012 г.

       Съгласно Закона за управление на отпадъците от 2013 г. годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не както до сега в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.
        Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012  г. е 31 март на 2013 г.
        Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла (ОМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) да предоставят в ИАОС тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.
          РИОСВ – Монтана  напомня да се запазват входящите номера дадени от ИАОС, тъй като те ще са необходими при извършването на контрол от страна на експертите.

Categories: Актуално

26
Март
2013

Kонкурс за деца и юноши на тема „Обичам природата и аз участвам”

     За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”.
Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години. Конкурсът е в следните категории:
• Рисунка
• Разказ
• Предмет, изработен от рециклирани материали
Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.
Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. По-долу може да видите техните адреси. Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.
Награди:
• Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;
• Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;
• Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.
Природата – това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.
Адреса на който можете да изпращате произведенията е:
гр. Монтана 3400
ул.”Юлиус Ирасек” № 4, пк 55
РИОСВ - Монтана
 

25
Март
2013

ОБЩО 21 ПРОЕКТА ОТ МОНТАНСКА И ВИДИНСКА ОБЛАСТ ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

       Общо 21 проекта от Монтанска и Видинска област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания  "Чиста околна среда” в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата  и аз участвам” 2013.

       До 10 000 лв. ще получат:
1. Община Чупрене, област Видин  за проект „Обичам природата и аз участвам”;
2. Кметство Горни Лом, община Чупрене за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
3. Община Кула, гр. Кула за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
4. Община Макреш, област Видин  за проект „Зона за отдих и почивка с. Макреш”;
5. Община Кула, гр. Кула за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
6.Община Берковица, гр. Берковица за проект „Почистване, облагородяване и изграждане на зона за отдих и реконструкция на детска площадка в УПИ I ж.к. Заряница, гр. Берковица;
7. Кметство с. Гара Орешец, община Димово за проект „Обичам природата и аз участвам”;
8. Община Ново село, област Видин за проект „Изграждане на футболно игрище и зелена зона за отдих в с. Ново село”;
9. Община Ново село, област Видин за проект „Проект за с. Флорентин”
10. Община Ново село, област Видин за проект „Обичам природата и аз участвам”;
11. Община Георги Дамяново, област Монтана за проект „Благоустрояване и озеленяване на обществен терен в с. Говежда”;
12. Община Чипровци, гр.Чипровци за проект „Приветливо Чипровци”;
13. Кметство Сталийска махала, община Лом за проект „Обичам природата и аз участвам”;
14.  Кметство Добри дол, община Лом за проект „Обичам природата и аз участвам”;
15. Кметство Долно Линево, община Лом за проект „Естетизиране на централен парк и обособяване на зона за отдих”.

      До 5 000 лв. ще получат следните училища и обединен детски комплекс - Вършец:
1. СОУ „Цар Симеон Велики”, община Видин  за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
2. ОУ „Иван Вазов”, гр. Видин за проект  „Красотата в природата и нейното опазване”;
3. СОУ „Васил Левски” , гр. Кула за проект „Обичам природата и аз участвам”;
4. ОДК  Вършец за проект „Обичам природата и аз участвам”.

       До 5000 лв. ще получат следните детски градини:
1. ЦДГ ”Пролетна дъга”, гр. Берковица за проект  „Обичам природата и аз участвам”;
2. ОДЗ ”Слънце” гр. Димово, област Видин за проект  „Обичам природата и аз участвам”;

 

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx