Биоразнообразие

09
Март
2023

Експерти на РИОСВ – Монтана проследиха състоянието на защитения растителен вид български ерантис в границите на защитена местност „Връшка чука“

На 02.03.2023 г. експерти на РИОСВ – Монтана посетиха защитена местност „Връшка чука“. Целите на проверката бяха в две направления – от една страна да се провери дали се спазва режима на управление на защитената територия, определен със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и от друга – да се извърши своеобразен „мониторинг” на местообитанието и на състоянието на популацията на растителния вид българския ерантис (представител на сем. Лютикови), за който е известно, че цъфти само в края на м. февруари в продължение на максимум три седмици, в зависимост от климатичните условия.

Защитената територия е обявена като природна забележителност през 1986 г., в последствие прекатегоризирана в „защитена местност” по критериите на Закона за защитените територии. Носи името на сухото каменисто възвишение – последен дял на Западна Стара планина с 892 м. н.в., разположено на границата ни с Р Сърбия, в земл. на с. Извор махала, общ. Кула. Защитената територия е с площ от 68,28 ха и е обявена с цел опазване на единственото в света находище на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgaricus), който е и балкански ендемит. В границите на защитената територия се срещат и други балкански ендемити като томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus) и ничичово прозорче (Potentilla nicicii), както и растителни видове като тъмнопурпурната метличина (Centaurea calocephala), понтийския пелин (Artemisia pontica), розовия божур (Paeonia mascula), йордановата камбанка (Campanula jordanovii) и др. Изброените видове са защитени според българското екологично законодателство, синхронизирано с изискванията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие.

Categories: Биоразнообразие

28
Януари
2011

2 февруари - Световен ден на влажните зони

На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция. Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. 2011 година е юбилейна година за Рамсарската конвенция - навършват се 40 години от създаването на конвенцията и подписването й от първите страни-членки.

България е сред първите страни, присъединили се към Конвенцията. Към настоящия момент 160 държави са приели конвенцията, представени с 1911 влажни зони с международно значение, с обща площ около 186 млн. хектара.

Categories: Биоразнообразие

17
Януари
2011

35 – то среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в области Монтана и Видин

В периода 14-15 януари 2011 г. се проведе тазгодишното 35–то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин.

На територията на РИОСВ – Монтана преброяването е извършено от екип с участието на експерт от направление „Защита на природата” и представител на Българско дружество за защита на птиците.

Categories: Биоразнообразие

11
Януари
2011

35 – тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици ще се проведе на 14 и 15 януари

 

 

В периода 14 – 15 януари 2011 г. ще се проведе 35-тото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин. То е част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва по определена методика.

В преброяването ще вземат участие Министерството на околната среда и водите, Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени балкани”, сдружение за дивата природа „Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии.

На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване в района на влажните зони по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Горни Цибър, общ. Вълчедръм и яз.”Огоста”.

Categories: Биоразнообразие

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx