Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. На 2 февруари 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. През 2011 година се навършват 40 години от създаването на конвенцията. България е сред първите страни, присъединили се към рамсарската конвенция за влажните зони.

                  Темата на кампанията за отбелязване на 2-ри февруари 2011 година е „Влажни зони и гори” и се провежда под надслов горите - за вода и влажни зони”.

                   Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от които зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията влажните зони са „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра.

                   В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 10 влажни зони с обща площ 20 306 хектара.

                   На територията на РИОСВ – Монтана е разположена влажна зона „Остров ибиша”, в землище на с. Долни Цибър, източно от гр. Лом. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас чаплово-корморанова колония. В източната част на острова се намира поддържан резерват „Ибиша”.

     http://www.ramsar.org

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx