Детайли за Обявление ЗЗ "Златия" BG0000336

СобственостСтойност
Име:Обявление ЗЗ "Златия" BG0000336
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000336 „Златия“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Вълчедръм, с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Файл:Obiavlenie_BG0000336.docx
Размер: 13.93 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 12/02/2021 13:41
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1053 Тегления
Последна промяна на: 12/02/2021 13:41
Страница: