Детайли за Обявление за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“

СобственостСтойност
Име:Обявление за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“
Описание:

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000527 „Козлодуй“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Файл:Obiavlenie_BG0000527.docx
Размер: 14.26 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 01/12/2020 13:43
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1251 Тегления
Последна промяна на: 01/12/2020 13:44
Страница: