Детайли за Обявление за защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“

СобственостСтойност
Име:Обявление за защитена зона BG0000517 „Портитовци - Владимирово“
Описание:

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000517 „Портитовци - Владимирово“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Градешница, община Криводол, област Враца, с. Бели брег, с. Владимирово, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Мърчево, с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Файл:Obiavlenie_BG0000517.docx
Размер: 14.31 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 01/12/2020 13:40
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:1233 Тегления
Последна промяна на: 01/12/2020 13:40
Страница: