Решения по преценка на вероятната степен

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО-ОС-2/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-2/2022 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие

нов!
Дата на публикуване: 14/01/2022
Промяна: 14/01/2022
Размер: 359.66 КБ
Тегления: 2

План-извлечение за сечи в гори, собственост на Църковно настоятелство - Вършец за имоти с идентификатори 12961.409.7, 12961.409.8, 12961.409.9 и 12961.409.10 в землището на гр. Вършец, общ. Вършец

Решение № МО-ОС-1/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-1/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Дата на публикуване: 11/01/2022
Промяна: 11/01/2022
Размер: 332.38 КБ
Тегления: 5

КПИИ, включващ ПУП - ПРЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 14297.904.1, с. Гаганица, общ. Берковица, с ново отреждане "За производствени и складови дейности" и инвестиционен проект за сграда за сушилня за растения и билки и сгради за складове в собствен имот

Възложител: "Драгънфлай Биосаянсес България"ЕООД

Решение №МО-ОС-12/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение №МО-ОС-12/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Дата на публикуване: 10/12/2021
Промяна: 10/12/2021
Размер: 987.07 КБ
Тегления: 15

Горскостопанска програма за сечи в гори, собственост на "Хелга Инвест" ЕООД за имоти в землищата на с. Толовица, с. Вълчек, с. Подгоре, с. Макреш и с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин

възложител: "Хелга Инвест" ЕООД

Решение №МО-ОС-11/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение №МО-ОС-11/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 08/10/2021
Промяна: 08/10/2021
Размер: 3.22 МБ
Тегления: 160

ИП "Изграждане на вилна сграда в новообразуван имот № 670.597, местност "Парта", землище на с. Долна Вереница, общ. Монтана"

Възложител: М. Петкова, гр. Белоградчик

Решение № МО-ОС-10/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие. Решение № МО-ОС-10/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие.

топ!
Дата на публикуване: 15/09/2021
Промяна: 15/09/2021
Размер: 255.81 КБ
Тегления: 256

Съгласувам: Проект за „Промяна предназначението на земеделски в горски територии в землищата на с. Чупрене (1 бр. ПИ) , с. Репляна (3 бр. ПИ), с. Долни Лом (2 бр. ПИ), с. Средогрив (1 бр. ПИ), с. Търговище (8 бр. ПИ), с. Върбово (50 бр. ПИ), с. Горни Лом (1 бр. ПИ), община Чупрене, обл. Видин, по реда на чл. 81 от Закона за горите“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата Натура 2000.

Възложител СЗДП ТП ДГС „Миджур“

Решение № MO-OС-9/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № MO-OС-9/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2021
Промяна: 14/09/2021
Размер: 141.9 КБ
Тегления: 212

"Подробен устройствен план - план за застрояване –/ПУП - ПЗ/  за промяна на  предназначението и за застрояване на новообразуван имот № 670.660 в земл. на с. Долна Вереница, общ. Монтана"

Решение № MO-OС-8/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № MO-OС-8/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 09/09/2021
Промяна: 09/09/2021
Размер: 89.41 КБ
Тегления: 262

Проект за „Промяна предназначението на земеделски в горски територии за поземлени имоти в землищата на с. Бели мел (с идент. 03469.388.389, 03469.657.144, 03469.657.128, 03469.657.125 и 03469.222.214), с. Железна (с идент. 29115.406.51), с. Мартиново (с идент. 47353.106.201, 47353.107.198, 47353.10.95, 47353.116.185, 47353.155.15, 47353.19.177, 47353.19.178, 47353.19.179 и 47353.9.298) и с. Митровци (с идент. 48475.33.2 и 48475.13.48), община Чипровци, обл. Монтана, по реда на чл. 81 от Закона за горите“

Възложител СЗДП ТП ДГС „Чипровци“

Решение №  MO-OС-7 от 2021 г. за преценяване на вероятната стапен на отрицателно въздействие Решение № MO-OС-7 от 2021 г. за преценяване на вероятната стапен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2021
Промяна: 19/07/2021
Размер: 182.24 КБ
Тегления: 469

Проект за "Промяна предназначението на земеделски в горски територии на поземлени имоти в земл. на с. Георги Дамяново, обл. Монтана".

Възложител:ТП ДГС "Говежда"

Решение № МО-ОС-5/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-5/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2021
Промяна: 14/06/2021
Размер: 1.62 МБ
Тегления: 589

ИП "Промяна отреждането в ПИ с идентификатор 16239.501.236 по КККР на с. Горна Ковачица, общ. Чипровци от  "жилище" за "обществено обслужване - къща за гости".

Решение № МО-ОС-4/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-4/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 09/06/2021
Промяна: 09/06/2021
Размер: 4.07 МБ
Тегления: 595

"Подробен устройствен план- план за застрояване в обхвата на имот с идентификатор с № 03929.191.7 с промяна предназначението му за "Производствени дейности - фотоволтаична централа и ТП"  - земл. на гр. Берковица.

Решение № МО-ОС-3/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-3/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 29/04/2021
Промяна: 29/04/2021
Размер: 3.21 МБ
Тегления: 768

План- извлечение за сечи през 2021 г. в гори собственост на физически лица

 

Възложител: Атанас Римпев /наследник/

 

 

Решение № МО-ОС-2/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-2/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 28/04/2021
Промяна: 28/04/2021
Размер: 2.96 МБ
Тегления: 796

Бизнес план "Отглеждане на овощни насаждения - сливи" в земл. на с. Чифлик, общ. Белоградчик, обл. Видин.

Решение № MO-ОС-1/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № MO-ОС-1/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 07/04/2021
Промяна: 07/04/2021
Размер: 144.53 КБ
Тегления: 875

Бизнес план по мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия", по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" в земл. на с. Смоляновци, общ. Монтана.

Решение № МО-ОС-11/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие Решение № МО-ОС-11/2020 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

топ!
Дата на публикуване: 31/12/2020
Промяна: 31/12/2020
Размер: 146.75 КБ
Тегления: 1045

„Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 16300.224.204 по кадастралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ на с. Горна Лука, общ. Чипровци, обл. Монтана“

Възложител: "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx