1. Заповед № РД-159/04.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Златия Агро“ ЕООД, обект в гр. Вълчедръм.

2. Заповед № РД-160/04.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Алексия 2002“ ООД, обект в с. Добри дол, общ. Лом.

3. Заповед № РД-161/04.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Силпа“ ООД, обект в гр. Лом.

4. Заповед № РД-162/08.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Магура“ АД, обект в с. Рабиша, общ. Белоградчик.

5. Заповед № РД-163/08.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на СД „Лаф – Велизаров и сие“, обект в с. Дъбравка, общ. Белоградчик.

6. Заповед № РД-164/11.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Рис Ръбър България“ АД, обект в гр. Кула.

7. Трудов договор №165/13.07.2022 г. за назначаване на служител.

8. Заповед № РД-166/18.07.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

9. Заповед № РД-167/19.07.2022 г. за заместване на директора на РИОСВ - Монтана.

10. Заповед № РД-168/19.07.2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

11. Заповед № РД-169/20.07.2022 г. за утвърждаване на длъжностно разписание на РИОСВ – Монтана.

12. Заповед № РД-170/20.07.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

13. Заповед № РД-171/20.07.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

14. Заповеди №РД-172-174/20.07.2022 г. за преназначаване на държавни служители.

15. Заповед № РД-175/20.07.2022 г. за прекратяване на трудово правоотношение.

16. Заповед № РД-176/20.07.2022 г. за провеждане на работна среща.

17. Заповед № РД-178/22.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Виолина“ ООД, обект в гр. Видин.

18. Заповед № РД-179/22.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Випом“ АД, обект в гр. Видин.

19. Заповед № РД-180/26.07.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Глобъл Инвестмънтс - Видин“ ООД, обект в гр. Брегово.

20. Заповед № РД-181/01.08.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

21. Заповед № РД-182/01.08.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

22. Заповед № РД-183/01.08.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

23. Заповед №РД-184/01.08.2022 г. за преназначаване на държавен служител.

24. Допълнително споразумение към трудов договор №185/01.08.2022 г.

25. Заповед №РД-186/01.08.2022 г. за преназначаване на държавен служител.

26. Заповед № РД-187/02.08.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗЗВВХВС.

27. Заповед № РД-188/02.08.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗЧАВ.

28. Заповед № РД-189/02.08.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС.

29. Заповед № РД-190/03.08.2022 г. за определяне на експерти за изпълнение на заповед на министъра на ОСВ.

30. Заповед № РД-191/03.08.2022 г. за определяне на постоянен състав на ЕЕС при РИОСВ – Монтана.

31. Заповед № РД-192/03.08.2022 г. за определяне на експерти във връзка с данните, получени от АИС „Видин“ за контрол качеството на атмосферния въздух.

32. Заповед № РД-193/03.08.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗЗШОС.

33. Заповед № РД-194/03.08.2022 г. за определяне на експерти да извършват вътрешен одит по направления.

34. Заповед № РД-195/05.08.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

35. Заповед № РД-196/08.08.2022 г. за участие на експерти в комисия във връзка с проект от националната кампания „Чиста околна среда – 2022 г.“.

36. Заповед № РД-197/08.08.2022 г. за определяне на експерти да публикуват данни за показатели, измервани в двата пункта на територията на РИОСВ – Монтана.

37. Заповед № РД-198/09.08.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.

38. Заповед № РД-199/09.08.2022 г. за определяне на отговорни лица във връзка с изпълнение на програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“.

39. Заповед № РД-200/10.08.2022 г. за изменение на Заповед №РД-02/06.01.2022 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

40. Заповед № РД-201/12.08.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.

41. Заповед № РД-203/15.08.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, обект в гр. Видин.

42. Заповед № РД-204/15.08.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Ком-Грил“ ЕООД, обект в гр. Берковица.

43. Заповед № РД-205/17.08.2022 г. за прекратяване на трудово правоотношение.

44. Заповед № РД-206/22.08.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

45. Трудов договор №207/22.08.2022 г. за назначаване на служител.

46. Заповед № РД-208/22.08.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

47. Заповед № РД-209/22.08.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Дунавски драгажен флот“ ООД, обект в гр. Видин.

48. Заповед № РД-210/24.08.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

49. Заповед № РД-211/25.08.2022 г. за заместване на директора на РИОСВ – Монтана.

50. Заповед № РД-212/25.08.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура.

51. Заповед № РД-213/29.08.2022 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурсна процедура.

52. Заповеди № РД-214-236/29.08.2022 г. за определяне на индивидуална месечна заплата на държавни служители.

53. Заповед № РД-237/31.08.2022 г. за разрешаване на държавен служител да ползва полагаем отпуск за отглеждане на дете.

54. Заповед № РД-238/31.08.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

55. Трудов договор №239/31.08.2022 г. за назначаване на служител.

56. Заповед №РД-240/01.09.2022 г. за изменение на Заповед №РД-212/25.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

57. Заповед № РД-241/07.09.2022 г. за определяне на проверяващ екип за обект с Комплексно разрешително.

58. Заповед № РД-242/09.09.2022 г. за определяне на длъжностни лица за връчване на заповед по реда на ГПК.

59. Заповед № РД-243/09.09.2022 г. за определяне на лице да извършва предварителен финансов контрол.

60. Заповед № РД-244/12.09.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Кнауф България“ ЕООД, обект в гр. Видин.

61. Заповед № РД-245/12.09.2022 г. за обявяване на конкурс за държавен служител.

62. Заповед № РД-246/13.09.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „ГИПС“ АД, обект в с. Кошава.

63. Заповед №РД-247/14.09.2022 г. за преназначаване на държавен служител.

64. Заповед №РД-248/14.09.2022 г. за участие в кампанията „Да изчистим България заедно“.

65. Заповед №РД-249/16.09.2022 г. за назначаване на дисциплинарен съвет в РИОСВ – Монтана.

66. Заповед №РД-250/16.09.2022 г. за изплащане на обезщетение.

67. Заповед №РД-251/16.09.2022 г. за изплащане на обезщетение.

68. Заповед № РД-252/19.09.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

69. Заповед № РД-253/19.09.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Милки Фуудс“ ЕООД, обект в гр. Вършец.

70. Заповед № РД-254/21.09.2022 г. за назначаване на постоянно действаща експертна комисия във връзка с учрежденския архив.

71. Заповед № РД-255/21.09.2022 г. за утвърждаване на списък с категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет.

72. Заповед № РД-256/21.09.2022 г. за назначаване на държавен служител.

73. Заповед № РД-257/23.09.2022 г. за за назначаване на комисия, свързана с обслужване Интернет-страницата на РИОСВ – Монтана.

74. Заповед № РД-258/23.09.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, обект в гр. Монтана.

75. Заповед № РД-259/23.09.2022 г. за определяне на служител, изпълняващ функциите на длъжностно лице по защита на личните данни в РИОСВ - Монтана.

76. Заповед № РД-260/26.09.2022 г. за определяне на служител, отговарящ за архивохранилището.

77. Заповед № РД-261/26.09.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

78. Заповед № РД-262/28.09.2022 г. за прекратяване на конкурсна процедура.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx