1. Заповед № РД-74/01.04.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗУО.

2. Заповед № РД-75/01.04.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС.

3. Заповед № РД-76/04.04.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

4. Заповед № РД-77/04.04.2022 г. за промяна на основно месечно възнаграждение на служител.

5. Заповед № РД-78/06.04.2022 г. за определяне на служители да работят с КЕП.

6. Заповед № РД-79/08.04.2022 г. за назначаване на постоянно действаща комисия по ЗНАФ.

7. Заповед № РД-80/08.04.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

8. Заповед № РД-81/11.04.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

9. Заповед № РД-82/12.04.2022 г. за назначаване на комисия за извършване на проверка на терен в землището на с. Владимирово, общ. Бойчиновци.

10. Заповед № РД-83/12.04.2022 г. за назначаване на комисия за извършване на проверка на терени в землището на с. Еловица и с. Меляне, общ. Георги Дамяново.

11. Заповед № РД-86/14.04.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

12. Заповед № РД-87/14.04.2022 г. за определяне на състав на комисия за провеждане на конкурсна процедура за длъжност мл. експерт.

13. Заповед № РД-88/18.04.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

14. Заповед № РД-89/18.04.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

15. Заповед № РД-90/18.04.2022 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

16. Заповед № РД-91/18.04.2022 г. за изплащане на средства за представително работно облекло.

17. Заповед № РД-92/18.04.2022 г. за определяне на рамкови цени за видове безплатни работни облекла.

18. Заповед № РД-93/26.04.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

19. Заповед № РД-94/26.04.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

20. Заповед № РД-95/03.05.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „ТТК“ АД, обект в с. Сланотрън, общ. Видин.

21. Заповед № РД-96/03.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

22. Заповед № РД-97/03.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

23. Заповед № РД-98/03.05.2022 г. за назначаване на комисия за разглеждане на предложение за обявяване на ЗМ „Река Лом“ и ЗМ „Река Лом – Буфер“.

24. Заповед № РД-99/09.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

25. Заповед № РД-100/09.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

26. Заповед № РД-101/09.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

27. Заповед № РД-102/11.05.2022 г. за спиране на производствената дейност на част от Инсталация за интензивно отглеждане на птици – пилета бройлери, на птицекомбинат, находящ се в с. Вълчек, общ. Макреш.

28. Заповед № РД-103/23.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

29. Заповед № РД-104/23.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

30. Заповед № РД-105/25.05.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „КОМПАС“ ЕООД, обект в Комарево.

31. Заповед № РД-106/25.05.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Минерална вода КОМ“ ЕАД, обект в с. Бързия, общ. Берковица.

32. Заповед № РД-107/31.05.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

33. Заповед № РД-108/31.05.2022 г. за назначаване на държавен служител.

34. Заповед № РД-109/31.05.2022 г. за вътрешна служебна проверка.

35. Заповед № РД-110/31.05.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

36. Заповед № РД-111/01.06.2022 г. за назначаване на комисия за извършване на проверка по сигнал в с. Киреево, общ. Макреш.

37. Заповед № РД-112/01.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Пътинженеринг М“ АД, обект в с. Владимирово.

38. Заповед № РД-113/01.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Кариана“ ЕООД, обект в с. Ерден, общ. Бойчиновци.

39. Заповед № РД-114/02.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

40. Заповед № РД-115/02.06.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС.

41. Заповед № РД-116/03.06.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

42. Заповед № РД-117/03.06.2022 г. за определяне на служители да работят с КЕП.

43. Заповед № РД-118/06.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

44. Заповед № РД-119/06.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

45. Заповед № РД-120/07.06.2022 г. за назначаване на постоянно действаща комисия по ЗНАФ.

46. Заповед № РД-121/08.06.2022 г.за извършване на комплексна проверка на КС с ПСОВ на гр. Вършец.

47. Заповед № РД-122/08.06.2022 г.за извършване на комплексна проверка на „Пентоп“ ЕООД, обект в гр. Вършец.

48. Заповед № РД-123/10.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

49. Заповед № РД-124/13.06.2022 г. за назначаване на комисия за оглед и оценка на изпълнени договорени строителни дейности.

50. Заповед № РД-125/13.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Аркус“ АД, обект в гр. Лом.

51. Заповед № РД-126/13.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Бореалис Л. А. Т. България“ ЕООД, обект в гр. Лом.

52. Заповед № РД-127/13.06.2022 г. за назначаване на комисия за разглеждане на предложение за обявяване на ЗМ „Поречие на река Ботуня“.

53. Заповед № РД-128/14.06.2022 г. за утвърждаване на Регистър на идентифицираните рискове в РИОСВ – Монтана.

54. Заповед № РД-129/14.06.2022 г. за определяне на служител да изпълнява функциите на МОЛ.

55. Заповед № РД-130/15.06.2022 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за административното обслужване в РИОСВ - Монтана.

56. Заповед № РД-131/15.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

57. Заповед № РД-132/15.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

58. Заповед № РД-133/15.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

59. Заповед № РД-134/15.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

60. Заповед № РД-135/15.06.2022 г. за назначаване на комисия за оглед на имот в м. „Расника“.

61. Заповед № РД-136/17.06.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

62. Заповед № РД-137/20.06.2022 г. за назначаване на държавен служител.

63. Заповед № РД-138/20.06.2022 г. за назначаване на комисия, свързана с обслужване Интернет-страницата на РИОСВ – Монтана.

64. Заповед № РД-139/20.06.2022 г. за определяне на служител, изпълняващ функциите на длъжностно лице по защита на личните данни в РИОСВ - Монтана.

65. Заповед № РД-140/20.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Геопеча“ АД, обект в с. Гара Орешец, общ. Димово.

66. Заповед № РД-141/21.06.2022 г. за прекратяване на служебно правоотношение.

67. Заповед № РД-142/21.06.2022 г. за отмяна на Заповед №РД-255/07.10.2021 г. и Заповед №РД-264/14.10.2021 г. на директора на РИОСВ – Монтана.

68. Заповед № РД-143/21.06.2022 г. за назначаване на комисия за проверка на декларациите за имущество и интереси на служителите в РИОСВ - Монтана.

69. Заповед № РД-144/21.06.2022 г. за назначаване на извършване на ревизия на състоянието на земите, горите и водните площи в ОУ „Чупрене“ и проверка състоянието на противопожарни депа в общ. Чупрене и общ. Белоградчик.

70. Заповед № РД-145/22.06.2022 г. за налагане на дисциплинарно наказание на служител.

71. Заповед № РД-146/23.06.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗООС.

72. Заповед № РД-147/23.06.2022 г. за оправомощаване на експерти по ЗУО.

73. Заповед № РД-148/24.06.2022 г. за повишаване в ранг на служител.

74. Заповед № РД-149/24.06.2022 г. за упълномощаване на служебно лице за участие в ДПК.

75. Заповед № РД-150/28.06.2022 г. за извършване на комплексна проверка на „Хъс“ ООД, обект в гр. Лом.

76. Заповед № РД-151/28.06.2022 г. за извършване на извънредна комплексна проверка на „Пирин Трейд 2013“ ЕООД, обект в с. Кошава, общ. Видин.

77. Заповед № РД-152/30.06.2022 г. за назначаване на комисия за разглеждане на предложение за обявяване на защитена територия-природна забележителност „Бабу“ в землището на с. Средогрив, общ. Чупрене.

78. Заповед № РД-153/30.06.2022 г. за назначаване на комисия за разглеждане на предложение за обявяване на защитена територия-защитена местност „Остров Тимок“ в землището на с. Връв, общ. Брегово.

79. Заповед № РД-154/30.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

80. Заповед № РД-155/30.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

81. Заповед № РД-156/30.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

82. Заповед № РД-157/30.06.2022 г. за възлагане управление на служебно МПС.

83. Заповед № РД-158/30.06.2022 г. за извършване на извънредна комплексна проверка на „Ел Ей Рент“ АД, обект в гр. Лом.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията